Nawigacja

STATUT PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SKO PLAN LEKCJI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY UBEZPIECZENIE Rekrutacja do szkoły i oddziałów przedszkolnych Regulamin Szczęśliwego Numerka ZAPYTANIA OFERTOWE Stypendia Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych

Dokumentacja

Regulamin Szczęśliwego Numerka

 

 

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

SZKOŁA PODSTAWOWA W PERŁACH

 1. Każdy ma prawo do szczęścia.

 

 1. Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 17, które odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku lekcyjnym.

 

 1. Szczęśliwy numerek losowany jest za pośrednictwem systemu „Librus” każdego dnia o godz. 23:00 i widoczny na kontach uczniów oraz rodziców. Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły. Losowanie szczęśliwego numerka zostaje wstrzymane na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i końcową.

 

 1. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek informować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).
   

      5. Szczęśliwy numerek zwalnia z:

 • niezapowiedzianych kartkówek,

 • niezapowiedzianych odpowiedzi.

 

      Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

 • zaplanowanych sprawdzianów,

 • zaplanowanych kartkówek,

 • zaplanowanego pytania,

 • wykonywania zadań domowych,

 • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

 

 1. W sytuacji, gdy uczeń sam wyrazi chęć odpowiedzi ustnej bądź pisemnej, a w tym dniu wylosowany jest jego numerek z dziennika,  ma prawo przystąpić do odpowiedzi.

 

 1. Uczeń ze szczęśliwym numerkiem jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.

 

      8. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

 

      9. Szczęśliwy numerek  jest nieważny, gdy odpowiedź ustna bądź kartkówka ma zaważyć na ocenie semestralnej.

 

     10. Z przywileju szczęśliwego numerka uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał na semestr ocenę niedostateczną.

 

      11. Szczęśliwy numerek nie zwalnia z lekcji wychowania fizycznego.

 

      12. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić nauczyciel przedmiotu oraz na wniosek pracownika szkoły – wychowawca klasy.

 

 1. Jeżeli w szkole będzie miało miejsce :

 • nieodpowiednie zachowanie uczniów,

 • nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego

szczęśliwy numerek może zostać odwołany.

 

      14. Szczęśliwy numerek obowiązuje od 1 marca 2017 r. aż do odwołania.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Perłach
  11-600 Węgorzewo
  Perły 33
 • (87) 437 80 93

Galeria zdjęć