Nawigacja

STATUT PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SKO PLAN LEKCJI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY UBEZPIECZENIE Rekrutacja do szkoły i oddziałów przedszkolnych Regulamin Szczęśliwego Numerka ZAPYTANIA OFERTOWE Stypendia Procedura przeprowadzania egzaminów poprawkowych

Dokumentacja

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

PROGRAM_wychowawczo_-_proflaktyczny_SP_Perly.docx

 

 

PROGRAM

 

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

w PERŁACH

 

 

 

„Bo mała istota ludzka to wielka sprawa dorosłych na dziś i na jutro”

J. Nagrabiecki

 

Preambuła

Niniejszy dokument powstał ze względu na potrzebę połączenia programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Oprócz celów i zadań dydaktycznych oraz założeń związanych z szerszym kontekstem społecznym program nasz uwzględnia miejscowe priorytety wychowawcze i środki realizacji.

Rodzice pełnią rolę zasadniczą i wiodącą w procesie wychowania dziecka. Szkoła spełnia funkcję pomocniczą, choć na niektórych płaszczyznach (kształcenie, przystosowanie do życia społecznego) - niezwykle ważną. Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia. Oznacza to,
że nauczyciele będą rozwijali osobowość ucznia, wykorzystując przede wszystkim zajęcia edukacyjne.

Działalność wychowawcza szkoły obejmuje:

- Kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych, patriotycznych.

- Potrzebę kształtowania u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

- Podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej.

- Wychowanie do wartości.

- Wychowanie dzieci i młodzieży  w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka,  szacunku dla środowiska przyrodniczego.

-Tworzenie bezpiecznych  i higienicznych warunków nauki, wychowania  i opieki, w szczególności opieki nad osobami niepełnosprawnymi. 

- Edukację zdrowotną - kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wyrabianie nawyków higienicznych, uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się oraz uświadomienie korzyści płynących z aktywności fizycznej
i wdrażania profilaktyki.

- Edukację informatyczną – szkoła ma przygotowywać uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.

 

WYCHOWANIE  to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane  i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Dojrzałość fizyczną należy rozumieć jako prowadzenie zdrowego stylu życia, dojrzałość psychiczną – jako ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialność za innych oraz otaczający świat, dojrzałość społeczną – jako konstruktywne pełnienie ról społecznych, a dojrzałość duchową jako posiadanie konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka.

Modelowy proces wychowania w środowisku szkolnym cechuje jednak ograniczona skuteczność. Wynika to między innymi z uwarunkowań wewnętrznych: ograniczone kompetencje wychowawców, specjalne potrzeby edukacyjne wychowanków, niekorzystne środowisko rówieśnicze w szkole oraz uwarunkowania zewnętrzne: ograniczone kompetencje wychowawcze rodziców, naturalne środowisko rówieśnicze wychowanków oraz czynniki ryzyka w społeczeństwie.

Ich działanie prowadzi do zakłóceń procesów wychowawczych, co prowadzi do dezorganizacji procesu dojrzewania dzieci i młodzieży oraz zaburzeń w zachowaniu, a w związku z tym wymusza interwencję profilaktyczną.

                        Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania i deficyty dojrzałości, obejmująca równolegle trzy nurty działania: wspomaganie człowieka w różnym wieku w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia, inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

Profilaktyka w środowisku szkolnym spełnia następujące zadania:

- dostarczanie wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji dotyczących warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń,

- kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych,

- kształtowanie umiejętności intrapsychicznych (dojrzewanie i kontrolowanie min. emocji, motywacji, procesów poznawczych czy samooceny),

- kształtowanie umiejętności interpersonalnych,

- kształtowania umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,

- rozwijanie więzi z grupą społeczną,

- uczenie odpowiedzialności,

- rozwijanie środowiska szkolnego i rodzinnego,

- kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł,

- wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie dysfunkcji oraz budowanie sieci wsparcia i pomocy dla osób z grup wysokiego ryzyka,

Profilaktykę prowadzona jest na trzech poziomach:

 1. profilaktyka I stopnia, uniwersalna- skierowana do wszystkich osób, które nie wykazują jeszcze w dysfunkcji w zachowaniu, ale w ich otoczeniu występują czynniki ryzyka.
 2.  Profilaktyka II stopnia, selektywna – skierowana do osób, w których rozwoju pojawiły się pierwsze przejawy zaburzeń,
 3. Profilaktyka III stopnia, skoncentrowana na jednostce, wskazująca– skierowana do osób, które dzięki oddziaływaniom korekcyjnym, terapeutycznym czy rehabilitacyjnym odzyskały sprawność.

Wychowanie i profilaktykę łączy aspekt wartości i norm, w nawiązaniu do których prowadzone są działania.

Czynniki zwiększające skuteczność procesu wychowania to:

1. w przypadku nauczycieli:

- aktualizowana wiedza na temat wychowania i profilaktyki,

- umiejętność utrzymywania osobowych relacji z uczniami,

- prezentowanie wzorców konstruktywnego stylu życia i relacji z ludźmi,

- umiejętność pozyskiwania uczniów i ich rodziców do przedsięwzięć wychowawczych oraz profilaktycznych,

- dobrowolne uczestniczenie w programach rozwoju osobowego i profesjonalnego,

- umiejętność współpracy w zespole pedagogicznym szkoły,

 2. w przypadku szkolnych specjalistów:

- kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki,

- umiejętność współpracy z nauczycielami, uczniami, rodzicami i zewnętrznymi specjalistami,

- dostarczanie konstruktywnych wzorców funkcjonowania intrapsychicznego, interpersonalnego i społecznego,

- dobrowolne uczestniczenie w działaniach samodoskonalących,

3. w przypadku rodziców:

- posiadanie wiedzy na temat celów i zadań rozwojowych dzieci oraz wiedzy na temat zagrożeń i możliwości przeciwdziałania im,

- prowadzenie racjonalnego stylu życia, wolnego od uzależnień,

- współpraca ze szkołą,

- dobrowolne angażowanie się w przedsięwzięcia wychowawcze i profilaktyczne.

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu. Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Program wychowawczo-profilaktyczny powstał na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców (społeczności  szkolnej). W diagnozie uwzględniono:

 • wnioski z obserwacji nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • zapisy w dokumentacji pedagoga szkolnego i wychowawców,
 • analizę sytuacji problemowych,
 • arkusze wychowawców klasy

W opracowaniu i realizacji przez szkołę programu wychowawczo-profilaktycznego ważna jest stała bezpośrednia współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły. W związku z tym diagnoza powstała przy współpracy z: Radą Rodziców, Gminą Węgorzewo, Poradnią PP w Węgorzewie, pielęgniarką szkolną, Sanepidem, Policją, PCPR,  Strażą Pożarną, gminnymi szkołami, FALCK, FFiL Śnieżka.

Obowiązujące akty prawne: 

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72);

- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;

- Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;

- Konwencja o Prawach Dziecka;

- Ustawy i rozporządzenia MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej);

- Karta Nauczyciela;

- Rozporządzenie MEN z  dnia 9.08.2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie MEN a dnia 28.08.2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałaniu narkomanii.

- Statut Szkoły

Programy narodowe i krajowe lub ich elementy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia:

-  „Spójrz inaczej”;

- „Radosny uśmiech - radosna przyszłość”;

-  „Śnieżnobiały uśmiech”;

-  „Siedem kroków”;

-  „Dziesięć drogowskazów”;

- „Nie pal przy mnie, proszę”;

- „Czyste powietrze wokół nas”;

- „Owoce i warzywa”;

- „Mleko z klasą”;

- Sieciaki.pl;

- Necio.pl;

- DBI.

 

Misja szkoły:

Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

Wizja szkoły:

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę  i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

Sylwetka absolwenta szkoły

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Pragniemy wychować człowieka:

 • samodzielnego
 • patriotycznego
 • kulturalnego
 • sprawiedliwego
 • szlachetnego
 • troskliwego
 • wrażliwego
 • odpowiedzialnego
 • tolerancyjnego
 • asertywnego

 

            Jest samodzielny. Orientuje się w otaczającym go świecie. Potrafi stawiać sobie cele i je realizować. Swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy. W razie potrzeby potrafi zaprojektować złożone działania, dobierając odpowiednie metody postępowania.

            Jest patriotyczny. Ma najlepsze przygotowanie do służby własnemu narodowi i krajowi,

            Jest kulturalny. Z życzliwością zwraca się do nauczycieli i innych pracowników szkoły. Używa słów: proszę, dziękuję, przepraszam.

Jest sprawiedliwy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim postępowaniu wykazuje dobre intencje.

Jest szlachetny. Korzysta z możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie ograniczenia wynikające  z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania. Bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technik komunikacyjnych. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami i potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji

Jest troskliwy. Troszczy się o siebie i swoich bliskich. Chętnie udziela pomocy słabszym. Można na nim polegać.

Jest wrażliwy. Dostrzega zagrożenia dzisiejszego świata. Dba o estetykę terenu wokół szkoły. Nie jest obojętny na krzywdę innych.

Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest wstanie – wytrwale poszukuje rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem stara się go rozwiązać. Jeżeli trzeba – zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

Jest asertywny. Potrafi  powiedzieć „nie” w sytuacjach namawiania do stosowania substancji uzależniających. Posiada i wyraża własne zdanie.

 

Uczestnicy programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły:

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

Nauczyciele dążyć będą do tego, aby uczniowie:


- rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna;


- mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie oraz spójności wszystkich dziedzin wiedzy;

 

- kształtowali w sobie ducha patriotyzmu;

- stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, wolność własną z wolnością innych i z odpowiedzialnością za siebie i innych;

-  poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i  wartości ważnych dla osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

- uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu patriotyzmu, wzbogacając swe doświadczenia o poznanie własnego dziedzictwa kulturowego;

- kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę;

-  przestrzegali norm kultury osobistej, w tym tych, które są ściśle określone postanowieniami Rady Pedagogicznej.

Wychowawcy:

-  wnikliwie rozpoznają środowisko rodzinne uczniów;

-  poznają predyspozycje, zainteresowania, zdolności i potrzeby uczniów oraz dbają o ich rozwój na terenie szkoły, współpracując z innymi nauczycielami i pedagogiem oraz rodzicami;

 - współdziałają z rodzicami i pielęgniarką szkolną w celu rozpoznania stanu zdrowotnego uczniów i  uwzględnienia możliwości psychoruchowych dziecka;

 - organizują zespołowe i indywidualne spotkania z rodzicami w miarę potrzeb;

 - integrują rodziców i angażują ich do pracy na rzecz klasy i szkoły;

  - organizują imprezy klasowe: wycieczki, spotkania okolicznościowe, wyjazdy do instytucji  kulturalnych,

  - dbają o rozwój życia klasowego, tworząc serdeczną atmosferę wśród uczniów sprzyjającą koleżeństwu i przyjaźniom,

   - reagują i przeciwdziałają wszelkim formom agresji i wandalizmu;

 - podejmują działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii;

- wyjaśniają i kształtuje normy współżycia koleżeńskiego.

Rodzice:

- mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

- znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę;

- wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;

- wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

- aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

- dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci ( np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu);

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

- przestrzegają regulaminu szkoły;

- współorganizują imprezy i akcje szkolne;

- znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;

-  akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;

- współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swoje prawo do samorządności;

-  kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;

-  prowadzą zdrowy tryb życia dbają o swoje środowisko;

- mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

- uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny).

 

Środowisko lokalne:

pomoc w oddziaływaniach profilaktyczno - wychowawczych:

- Organem prowadzącym;

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ;

- Policja;

- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii;

- MGOPS;

- Służba zdrowia, Sanepid;

- Sąd rodzinny;

- Biblioteka Publiczna;

- Innymi instytucjami w miarę potrzeb (PCPR, FALCK, FOWJM, ).

 

Oddziaływania wychowawczo – profilaktyczne

Czynnik ryzyka: Środowisko społeczne i normy w nim występujące, promujące dane wzorce zachowań

Obszar:  UCZEŃ – ŚRODOWISKO

Zadania:

1.     Uczyć krytycznego stosunku do mediów

2.     Podnieść poziom świadomości i kultury  uczniów

3.     Przekształcać przekonania normatywne na prawdziwe

Środowisko społeczne

i normy w nim występujące, promujące dane wzorce zachowań

Czynniki ryzyka

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

NEGATYWNE WZORCE

W MEDIACH

Zorganizować debatę klasową nt. roli  mediów w kształtowaniu negatywnych wzorców zachowań

Wychowawcy, polonista, n-el wychowania do życia w rodzinie, pedagog, psycholog

NISKI POZIOM KULTURY

Organizować spotkania uczniów z policjantami nt. prawnych aspektów  przestępczości wśród nieletnich i problemów resocjalizacji

Nauczyciele, wychowawcy klas, policjant, pedagog, psycholog

 FAŁSZYWE PRZEKONANIA

O RZECZYWISTOŚCI-

   -STEREOTYPY

Organizować przedsięwzięcia łamiące stereotypy (np. klasowa lub szkolna zabawa , wycieczka  bez papierosów, alkoholu)

wychowawcy klas, organizatorzy, rodzice, pedagog, psycholog

 

Czynnik ryzyka: Modelowanie negatywnych zachowań w domu i w szkole

Obszar:  UCZEŃ – RODZINA- SZKOŁA

Zadania:

1.    Nawiązać  kontakt z domem rodzinnym ucznia (w  przypadku jego braku)

2.     Zwiększyć   częstotliwość kontaktu z domem rodzinnym ucznia

3.     Podnieść   stan wiedzy pedagogicznej i psychologicznej rodziców

4.     Rozszerzyć  zakres  form pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla rodziców

5.     Egzekwować  przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego 

Modelowanie negatywnych zachowań

w domu

 i w szkole

Czynniki ryzyka

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

BRAK KONTAKTU

Z RODZICAMI UCZNIÓW

 Wysyłać  wezwania przez szkołę

Przeprowadzać  indywidualne spotkania z rodzicami (obowiązkowo dotyczy przypadków negatywnych  zachowań ucznia)

Dyrektor ,nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog, psycholog

STAN WIEDZY PEDAGOGICZ -

NEJ I PSYCHO -LOGICZNEJ RODZICÓW

Opracować i realizować tematykę pedagogizacji rodziców uczniów (dla różnych poziomów nauczania)

 

Opracować informacje bibliograficzne nt. pedagogiczno -psychologiczne, pozyskać materiały informacyjne, udostępnić  je rodzicom

Pedagog  na podstawie wniosków wychowawców i nauczycieli,  Poradnia Psychologiczno-                        - Pedagogiczna

Bibliotekarz, pedagog

BRAK POSZA -NOWANIA DLA NORM PRAWNYCH

Aktualizować  zapisy prawa wewnątrzszkolnego

Stosować statutowy system nagród  i kar

Zorganizować  „SKRZYNKĘ ZAUFANIA”

Dyrektor, rada pedagogiczna

 

Wychowawcy klas, nauczyciele

Opiekun Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z dyrektorem

 

Czynnik ryzyka: Grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne

Obszar:  UCZEŃ – GRUPA RÓWIEŚNICZA

Zadania:

1.     Integrować  zespoły klasowe

2.      Ograniczyć zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów

3.     Podnieść umiejętności i  wiedzę nauczycieli

4.      Dostarczyć   uczniom wiedzę   nt. sposobów radzenia sobie  z emocjami, stresem i zagrożeniem

Grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfun-kcyjne

Czynniki ryzyka

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

ULEGŁOŚĆ WOBEC GRUPY

Przeprowadzić obowiązkowe zajęcia wychowawcze integrujące zespoły klasowe

 

Inicjować klasowe przedsięwzięcia służące integracji zespołów uczniowskich (wycieczki, wyjścia, imprezy)

Wychowawcy, pedagog

 

 

Wychowawcy klas, klasowe Rady Rodziców, pedagog

PRZEMOC

 I AGRESJA

Zdiagnozować  miejsca oraz sytuacje występowania  przemocy  i agresji w szkole

Przeprowadzić badania  ankietowe    w  klasach

Zorganizować   warsztaty nt. przemocy i agresji         w  ramach WDN- u

Pedagog

 

Pedagog

Dyrektor, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czynnik ryzyka: Słabe wyniki w nauce

Obszar:  UCZEŃ – SZKOŁA

Zadania:

1.    Aktywizować uczniów

2.    Poszerzyć ofertę spędzania wolnego czasu

3.    Wzmacniać samoocenę uczniów

4.    Ograniczać rozmiary absencji uczniów na lekcjach

5.    Rozpoznać problemy rozwojowe uczniów

 SŁABE WYNIKI W NAUCE

Czynniki ryzyka

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

 

Lenistwo

Stosować metody aktywizujące w pracy                 z uczniami

Zaangażować uczniów w działalność społeczną, charytatywną, artystyczną

Nauczyciele przedmiotów

 

Wychowawcy, dyrektor, cała społeczność, pedagog

Niska samoocena uczniów

Wykorzystywać elementy motywacji w systemie oceniania

Nagradzać uczniów za rzeczywiste osiągnięcia uczniów

Zapoznać uczniów i rodziców  z  treściami  Statutu  szkoły dot. praw i obowiązków uczniów, zasad usprawiedliwiania nieobecności oraz systemu nagród i kar

Nauczyciele przedmiotów

 

Nauczyciele przedmiotów

 

Wychowawcy klas

Poziom absencji na zajęciach w szkole

Monitorować absencję uczniów w szkole

Wychowawcy, pedagog

Problemy rozwoju

Wspomagać rodziców w nawiązywaniu kontaktu z PPP w kwestiach orzecznictwa

Wychowawcy klas, dyrektor, pedagog

 

Czynniki ryzyka: Brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Obszar:  UCZEŃ – SZKOŁA- ŚRODOWISKO

Zadania:

1.    Dostarczyć uczniom wiedzę o konsekwencjach zachowań dysfunkcyjnych.

2.    Aktywizować system wartości przeciw zachowaniom dysfunkcyjnym.

3.    Ukazywać alternatywne sposoby organizowania życia.

 Brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Czynniki ryzyka

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

BRAK UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE Z TRUDAMI ŻYCIA, PROBLEMAMI

Podjąć, na lekcjach wychowawczych,  tematykę odpowiedzialności prawnej  i moralnej

Przeprowadzić lekcje wychowawcze nt.   przyjaźni, miłości, szczęścia rodzinnego

Wykorzystywać uczestnictwo młodzieży w praktykach religijnych dla dostarczania wiedzy o wartościach uniwersalnych

Wychowawcy, pedagog

 

 

Wychowawcy, pedagog

 

 

Wychowawcy klas, katecheta, proboszcz

BRAK ALTERNATYWNYCH SPOSOBÓW SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Zorganizować różne formy zajęć pozalekcyjnych

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, dyrektor, Rada Rodziców

 

Czynniki ryzyka: Dostęp do środków i substancji psychoaktywnych

Obszar:  UCZEŃ – SZKOŁA- ŚRODOWISKO

Zadania:

1. Dostarczyć uczniom i  ich rodzicom wiedzę  nt. konsekwencji palenia, picia, narkomanii, e-papieros, śmieciowe jedzenie

2. Dbać o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli.

3. Wykorzystać  wsparcie  (konsultacje) ze strony  specjalistów.

4.    Zdiagnozować skalę zjawiska zagrożenia uzależnieniami wśród uczniów.

5.    Kontynuować realizację programów profilaktycznych.

6.     Upowszechniać wśród uczniów znajomość zachowań asertywnych.

    

Dostęp                  do środków                     i substancji psychoaktywnych

Czynniki ryzyka

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

MODA NA PALENIE             I PICIE

Zgromadzić materiały, nowoczesne środki dydaktyczne nt. profilaktyki uzależnień

 

Przygotować i przeprowadzić lekcje wychowawcze nt. zagrożeń związanych          z uzależnieniami

 

Zorganizować zajęcia dla uczniów                z zakresu uzależnień

Zorganizować konkurs wiedzy uczniów nt. uzależnień

Zorganizować formy doskonalenia zawodowego nt.  zagrożeń  uzależnieniami i profilaktyki uzależnień

Pozyskać współpracowników z PPP, poradni specjalistycznych

Przeprowadzić program z zakresu profilaktyki  uzależnień

 

Pedagog  w porozumieniu                 z dyrektorem

Wychowawcy, pedagog

 

 

Wychowawcy, pedagog

Nauczyciele biologii i przyrody,  pedagog

 Dyrektor

 

 

Dyrektor, pedagog

Wychowawcy, Pedagog, przeszkoleni nauczyciele

 

 

BRAK UMIEJĘT-NOŚCI ZACHOWAŃ ASERTYW-NYCH

Przeprowadzić zajęcia na temat zachowań asertywnych

Wychowawcy, pedagog

 

Spodziewane efekty

1. Zmniejszenie zjawiska przemocy wśród uczniów.

2. Zbudowanie wizerunku szkoły bezpiecznej, przyjaznej każdemu uczniowi.

3. Wzrost wiedzy i świadomości uczniów i ich rodziców na temat przemocy, uzależnień oraz przeciwdziałania im.

4. Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami.

5. Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi.

6. Osiągnięcie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów  w życiu.

7. Nauczenie się mówienia o tym, o czym młodzież myśli, będzie wyrażać swoje uczucia oraz szanować i identyfikować się z uczuciami innych.

 

Główne cele wychowania i profilaktyki:

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej.

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.

 

Na podstawie głównych celów wychowawczo – profilaktycznych szkoła opracowała następujące zagadnienia:

1.      Uczeń jako członek rodziny

2.      Uczeń jako członek społeczności szkolnej.

3.      Uczeń jako członek wsi, narodu, regionu.

4.      Kultura zdrowotna i profilaktyka uzależnień.

5.      Ochrona środowiska jako podstawa psychofizycznego rozwoju człowieka.

6.      Uczeń jako twórca swojej przyszłości.

7.      Rozwój zainteresowań ucznia, uczestnictwo w kulturze.

8.      Wychowanie seksualne- człowiek jako istota biologiczna, społeczna i duchowa.

9.      Wychowanie komunikacyjne.

10.    Współpraca z rodzicami.

 

Do każdego zagadnienia zostały przypisane cele wychowawcze i sposoby realizacji. Ponadto dla każdej klasy opracowano plan działań wychowawczych, do którego nauczyciele każdego roku opracowują klasowy program oddziaływań wychowawczych.

 

Zagadnienie

Cele wychowawcze

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Termin realizacji

Uwagi

Uczeń jako członek

rodzinny.

 

 

 

 

 

 

1. Próby poznawania samego siebie, przyjęcie

   systemu wartości jako podstawy znalezienia

   własnego miejsca w rodzinie.

2. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa

   w życiu rodzinnym.

3. Wyrobienie odpowiedzialności za wykonanie   powierzonych obowiązków.

 - proces dydaktyczno-wychowawczy,

   lekcje wychowawcze,

 - spotkania z rodzicami,

 - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,

   pogadanki

wychowawcy

rodzice, pedagog  

 

cały rok 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Uczeń jako członek

społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Budowa więzi ze szkołą.

 2. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym.

 3. Zachęta do bycia dobrym kolegą.

 4. Ukazywanie sposobów zespołowego

   rozwiązywania konfliktów.

 5. Ukazywanie fizjologicznych problemów  okresu dojrzewania.

 - prowadzenie kroniki szkoły,

  - praca w samorządzie uczniowskim,    godziny wychowawcze, teatrzyki    szkolne,

  - godziny wychowawcze, zajęcia

   dydaktyczno-wychowawcze,

   indywidualne rozmowy.

 - udział w apelach szkolnych,

 - godziny wychowawcze, programy

   profilaktyczne,

 - godziny wychowawcze,

samorząd szkolny

 samorząd szkolny

wychowawcy

osoby prowadzące

kółka teatralne

wychowawcy

 dyrektor szkoły, pedagog

 

wychowawcy

osoby przeszkolone, pedagog

pielęgniarka szkolna

wychowawcy, pedagog

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń jako członek wsi,

regionu, narodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Troskliwy stosunek do pamiątek kultury,

   sztuki.

2. Zapoznanie uczniów z historią regionu, wsi i szkoły.

3.Zainteresowanie uczniów przemianami

 zachodzącymi w kraju i świecie – uczestniczenie    w uroczystościach związanych z zachowaniem    tradycji kultury regionu, kraju.

4. Poszanowanie własnego dobra i odpowiedzialności za nie.

 

 

 

 

 - zajęcia w Muzeum Kultury Ludowej

   w Węgorzewie

 

 - zajęcia dydaktyczne, lekcja wych.

 - udział w szkolnych uroczystościach.

 

 

 

 - zapoznanie z Konwencją Praw

   Dziecka, prawa i obowiązki ucznia,

 - organizowanie pomocy koleżeńskiej,

 - ocena własnego zachowania

   i zachowania kolegów.

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

dyrektor i osoby

odpowiedzialne za

przeprowadzanie

akademii

wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

 

według terminarza

wystaw

cały rok

według kalendarza

uroczystości szkolnych

  IX, VI

 

cały rok

I, VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura zdrowotna

i profilaktyka uzależnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kształtowanie odpowiedzialnych nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych.

 

2. Wzbogacenie wiedzy i utrwalenie nawyków    czystości i higieny.

 

3. Kształtowanie sprawności i wytrzymałości fizycznej, nawyków uprawiania sportu    i turystyki.

4. Ukazywanie zdrowotnych, społecznych i
 i moralnych następstw uzależnień, w tym narkomanii

 

 - pogadanki, spotkanie z pielęgniarką,

 

  - spotkanie z pielęgniarką, programy

   profilaktyczne, zajęcia dydaktyczne,

 

 - zajęcia rekreacyjno- sportowe,

   wycieczki piesze, rowerowe, biwaki,

 

 - programy profilaktyczne, lekcje

   wychowawcze,

- ulotki, prezentacje, pogadanki

nauczyciele w-f.

pielęgniarka, wychowawcy

pielęgniarka

osoby przeszkolone

wychowawcy

 

nauczyciele w-f,

wychowawcy

 

osoby przeszkolone

wychowawcy, pedagog 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

cały rok,

 

 

według kalendarza

imprez

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona środowiska

jako podstawa psychofizy-

cznego rozwoju człowieka.

Wychowanie ekologiczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wdrażanie do współodpowiedzialności

   za stan środowiska naturalnego.

 

2. Budzenie szacunku dla wszystkich form

   życia.

 

3. Konieczność zachowania czystości w miejscu  nauki, zamieszkania oraz miejscach użyteczności  społecznej.

 

4. Wykorzystanie wiedzy ekologicznej

   w praktyce.

 

 - prace porządkowe na terenie szkoły,

   udział w Dniu Ziemi, Sprzątanie

   Świata

 - zajęcia dydaktyczne, godziny

   wychowawcze

 

 - godziny wychowawcze,

   akcja Sprzątanie Świata, Dzień

   Ziemi

 

 - propagowanie zdrowego stylu

   życia

 

wychowawcy,

nauczyciele

przyrody i biologii,

wychowawcy, nauczyciele

przedmiotów

 

wychowawcy, pedagog,

nauczyciele

przyrody i biologii

 

 nauczyciele

przyrody i biologii,

wychowawcy

X, III

IX, IV

 

cały rok

 

 

cały rok

IX, IV

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń jako twórca swojej

przyszłości.

 

 

 

 

1. Rozbudzenie zainteresowań w kierunku

 poznawania różnych zawodów.

 

2. Poznawanie wymagań stawianych przez różne    specjalności zawodowe.

 

 - godziny wychowawcze, doradztwo zawodowe,  gazetki

 - spotkania z pedagogiem

 - spotkanie z ludźmi wykonującymi

   różne zawody

 - wycieczki do zakładów pracy

Wychowawcy, doradca

zawodowy,

pedagog

wychowawcy, doradca

zawodowy

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój zainteresowań

ucznia, uczestnictwo

w kulturze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zachęcanie do aktywnego udziału w pracy

   kół przedmiotowych, kół zainteresowań,

   organizacji szkolnych.

2. Uczestnictwo w spektaklach teatralnych

   i seansach filmowych.

3. Zwiedzanie wystaw w Muzeum Kultury

   Ludowej.

4. Rozwijanie czytelnictwa, kultury literactwa.

 

5. Organizowanie udział w imprezach ogólnoszkolnych. 

 

 - pogadanki, gazetki szkolne,

przedstawienia teatralne

 

 - filmy, wycieczki

 

 - wycieczki

 

 - kontrola czytelnictwa

 - konkursy, dyskusja

 

 - zabawy, konkursy 

wychowawcy,

nauczyciele

przedmiotów

polonista,

wychowawcy

wychowawcy

 

 

biblioteka, polonista

nauczyciele poszczególnych

przedmiotów

rodzice, samorząd szkolny

cały rok

 

 

według terminarza

 według terminarza

cały rok

 cały rok

 

 cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie seksualne -

 - człowiek  jako istota

biologiczna, społeczna

i duchowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. Emocjonalne problemy dojrzewania.

 

 

 

2. Co znaczy godność człowieka.

 

 

 

3. Wyrabianie umiejętności nawiązywania

   formalnych uczuciowych więzów między

   ludźmi.

 

4. Umiejętność współżycia z innymi, tolerowanie   i wzajemny stosunek.

 

 

5. Człowiek, którego chciałbym naśladować. 

 

 

 - godziny wychowawcze, przyroda, biologia,  j. polski.

 

 

 - lekcje j. polskiego, godziny wychowawcze,

 

 

 - godziny wychowawcze, przyroda,

   j. polski, religia

 

 

 - lekcje j. polskiego, godziny wychowawcze, lekcje religii.

 

 

 - lekcje j. polskiego, godziny

   wychowawcze, religie  

wychowawcy,

n-le przedmiotów

 

 

wychowawcy,

n-le przedmiotów

 

 

wychowawcy,

n-le przedmiotów

 

 

polonista,

wychowawcy,

katecheta.

 

wychowawcy,

polonista, katecheta 

 

cały rok

zgodnie z planem realizacji

treści nauczania poszczegól-

 nych przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wychowanie

 komunikacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Umiejętność korzystania z zasad ruchu

   drogowego - bezpieczne poruszanie się po

   drogach.

 

2. Kodeks drogowy jako zbiór przepisów ruchu  drogowego.

 

3. Kształtowanie współodpowiedzialności

   za bezpieczeństwo w szkole.

 - lekcje techniki, plastyki, wych. fiz., edukacja wczesnoszkolna

 

 

  - organizacja egzaminu na kartę

   rowerową,

 - spotkanie z policjantem,

 - zajęcia w całym procesie dydaktyczno -wychowawczym.

nauczyciele

poszczególnych

przedmiotów

 

nauczyciel techniki, dyrektor

 

dyrektor, wychowawcy

wszyscy

nauczyciele

 

cały rok

zgodnie z planem realizacji

treści nauczania poszczegól-

nych przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z rodzicami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wymiana informacji o postępach w nauce

   i zachowaniu uczniów.

2. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu  i demoralizacji.

3. Organizowanie pomocy dla dzieci będących

   w trudnych warunkach materialnych.

4. Współudział rodziców w organizowaniu

   imprez klasowych.

 

 

 - wywiadówki, zebrania, indywidualne spotkania

 - indywidualne spotkania,

 - kierowanie do PPP w Węgorzewie

  - dożywianie dzieci,

 

- rozpoczęcie roku szkolnego,

 ślubowanie, Dzień Dziecka, Dzień

 Otwarty, zakończenie roku szkolnego.

 

Dyrektor, wychowawcy,

pedagog

wychowawcy, pedagog

 

MGOPS, wychowawcy,

pedagog

dyrektor,  Rada Rodziców,

wychowawcy

 

cały rok

 

 

 

 

 

wg kalendarza

imprez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan działań wychowawczych dla oddziałów przedszkolnych

Cel wychowania: dziecko znajduje swoje miejsce w grupie

Cele

operacyjne

Zadania

osoby

odpowiedzialne

1. Poznajemy się przez zabawę

- uświadomienie sobie przez dzieci co to znaczy, że są członkami społeczności szkolnej,

- kształtowanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami,

- dostrzeganie i akceptowanie podobieństw między sobą.

Wychowawca,

Rodzice.

2. Prezentujemy siebie.

- dostrzeganie różnic w swoim wyglądzie i akceptowanie ich,

- dostrzeganie własnej indywidualności i niepowtarzalności,

wychowawca,

3. Rozumiemy swoje uczucia.

- rozpoznawanie i nazywanie uczuć,

- uświadomienie uczniom, że ludzie              w różnych sytuacjach przeżywają różne uczucia,

- uświadomienie sobie, że uczucia, które przeżywamy wyrażają się za pomocą mimiki,

wychowawca,

4. Tworzymy zespół.

- tworzymy normy, reguły, zasady obowiązujące w grupie,

- uświadomienie dzieciom, że grupa jest nie tylko miejscem nauki, ale też miejscem spotkań z innymi ludźmi.

wychowawca,

rodzice,

Rada Rodziców,

Dyrektor Szkoły.

5. Dbamy o zdrowie.

- uświadomienie dzieciom, co mogą zrobić aby być zdrowym,

- dostrzeganie różnic pomiędzy dobrym, a złym samopoczuciem,

- codzienna higiena podstawą dobrego zdrowia,

- wie co to jest zdrowe żywienie

- stosujemy zasady bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.

wychowawca,

pielęgniarka,

policjant,

rodzice,

 

Efekty działań wychowawczych.

Dziecko:

- zauważa i akceptuje podobieństwa i różnice między sobą i innymi ludźmi;

- uświadamia sobie, że jest wyjątkowe i niepowtarzalne;

- uświadamia sobie i akceptuje uczucia własne i innych osób;

- ma poczucie przynależności do grupy;

- współtworzy i respektuje normy grupowe;

- zna zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

- wie, na czym polega zdrowy styl życia i stara się go przestrzegać.

 

Plan działań wychowawczych dla klasy I

Cel wychowania: dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej.

Cele

operacyjne

Zadania

osoby

odpowiedzialne

1. Poznajemy się przez zabawę

- uświadomienie sobie przez dzieci co to znaczy, że są członkami społeczności szkolnej,

- kształtowanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami,

- dostrzeganie i akceptowanie podobieństw między sobą.

Wychowawca, samorząd szkolny,

Rodzice.

2. Prezentujemy siebie.

- dostrzeganie różnic w swoim wyglądzie i akceptowanie ich,

- dostrzeganie własnej indywidualności          i niepowtarzalności,

- zwrócenie uwagi na różnice między ludźmi,

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania swoich charakterystycznych cech.

wychowawca,

uczniowie.

3. Rozumiemy swoje uczucia.

- rozpoznawanie i nazywanie uczuć,

- uświadomienie uczniom, że ludzie              w różnych sytuacjach przeżywają różne uczucia,

- uświadomienie sobie, że uczucia, które przeżywamy wyrażają się za pomocą mimiki,

- dostrzeganie i rozumienie uczuć innych ludzi.

wychowawca,

uczniowie,

4. Tworzymy klasę.

- tworzymy normy, reguły, zasady obowiązujące w klasie,

- uświadomienie dzieciom, że klasa jest nie tylko miejscem nauki, ale też miejscem spotkań z innymi ludźmi.

wychowawca,

rodzice,

uczniowie,

Rada Rodziców,

Dyrektor Szkoły.

5. Dbamy o zdrowie.

- uświadomienie uczniom, co mogą zrobić aby być zdrowym,

- dostrzeganie różnic pomiędzy dobrym, a złym samopoczuciem,

- codzienna higiena podstawą dobrego zdrowia,

- uczestnictwo w stomatologicznych akcjach profilaktycznych,

- stosujemy zasady bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.

wychowawca,

pielęgniarka,

policjant,

rodzice,

uczniowie.

 Efekty działań wychowawczych.

Dziecko:

- zauważa i akceptuje podobieństwa i różnice między sobą i innymi ludźmi;

- uświadamia sobie, że jest wyjątkowe i niepowtarzalne;

- odczuwa dumę ze swej tożsamości;

- uświadamia sobie i akceptuje uczucia własne i innych osób;

- ma poczucie przynależności do klasy;

- współtworzy i respektuje normy grupowe;

- zna zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

- wie, na czym polega zdrowy styl życia i stara się go przestrzegać.

 

Plan działań wychowawczych dla klasy II

Cel wychowania: dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych.

Cele

Operacyjne

Zadania

osoby

odpowiedzialne

1. Rozwiązujemy trudne sytuacje            w naszej klasie.

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie                     w sytuacjach trudnych,

- uświadomienie uczniom jakie sytuacje źle wpływają na ich samopoczucie.

wychowawca,

uczniowie.

2. Pomagamy sobie wzajemnie.

- wpajanie zasad funkcjonowania w grupie.

wychowawca,

rodzice,

uczniowie.

3. Rozwiązujemy problemy.

- kształtowanie umiejętności podejmowania trafnych decyzji,

- kształtowanie postaw asertywnych – uczymy się odmawiać,

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów.

wychowawca,

uczniowie,

rodzice.

4. Dbamy o zdrowie.

- rozróżnianie produktów jadalnych, niejadalnych, szkodliwych dla zdrowia,

- poznawanie substancji trujących i sposobów postępowania z nimi,

- poznanie zasad obchodzenia się z lekarstwami,

- uświadomienie uczniom konieczności dbania           o zdrowie i higienę jamy ustnej.

wychowawca,

uczniowie,

rodzice,

lekarz.

 

Efekty działań wychowawczych.

Dziecko:

- potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach;

- wie, do kogo może się zwrócić o pomoc;

- zna formy odmawiania innym osobom;

- rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje;

- właściwie używa różnych substancji (w tym lekarstw);

- wie, co może być dla niego niebezpieczne;

- dba o własne zdrowie i higienę jamy ustnej;

- zna i przestrzega zasady współdziałania w grupie.

 

Plan działań wychowawczych dla klasy III
Cel wychowania: Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu społecznym

Cele

operacyjne

Zadania

osoby

odpowiedzialne

1. Tworzymy klasę.

- wdrażanie do czynnego uczestnictwa     w życiu klasy,

- uświadomienie, że klasę tworzą różne osoby, które wnoszą do niej własne wartości,

- rozwijanie umiejętności akceptacji siebie,

wychowawca,

uczniowie,

rodzice.

2. Przedstawiamy swoje rodziny.

- uświadomienie wartości rodziny,

- wyrabianie szacunku dla jej członków,

- wyrabianie odpowiedzialności za powierzone obowiązki,

- uświadomieni uczniom znaczenia zrozumienia i uwzględnienia potrzeb członków rodziny oraz ich akceptacja,

- podtrzymywanie tradycji rodzinnych.

- aktywne spędzanie czasu wolnego bez nałogów

wychowawca,

uczniowie,

rodzice,

3. Tworzymy tradycje naszej szkoły.

- wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,

- rozwijanie samodzielności, kreatywności, w zakresie organizowanych imprez,

- wyrabianie szacunku dla tradycji szkolnych.

wychowawca,

uczniowie,

rodzice,

dyrekcja,

Rada Rodziców,

4. Poznajemy nasze miasto.

- poznanie atrakcyjności własnej miejscowości i jej okolic pod względem turystycznym,

- wdrażanie do dbałości o czystość                i estetykę swojego miasta,

- identyfikowanie się w działaniu ze społecznością lokalną.

wychowawca,

uczniowie,

rodzice,

władze miasta.

5. Podtrzymujemy tradycje rodzinne i regionalne.

- poznanie tradycji regionalnych                   i rodzinnych,

- wdrażanie do ich podtrzymywania,

- rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.

wychowawca,

uczniowie,

rodzice,

6. Poznajemy piękno Naszej Ojczyzny

- poznanie własnej ojczyzny,

- uświadomienie uczniom, że ojczyzna stanowi wielką wartość i że każdy ma wobec niej obowiązki,

- wyrabianie wrażliwości na piękno naszej ojczyzny,

- kształtowanie uczuć patriotycznych oraz szacunku dla ojczyzny i jej symboli narodowych.

Wychowawca,

uczniowie,

rodzice.

 

Efekty działań wychowawczych:

Dziecko:

-uświadamia sobie, że klasę tworzą różne osoby, które wnoszą do niej własne wartości;

-zna charakterystyczne cechy swojej rodziny;

-rozumie znaczenie podtrzymywania tradycji szkolnych, rodzinnych i regionalnych;

-zna zabytki swojej miejscowości;

-odczuwa dumę z piękna swojego kraju.

 

Plan działań wychowawczych dla klasy IV

Cel wychowania: uczeń podejmuje nowe wyzwania w II etapie edukacji.

Cele

operacyjne

Zadania

osoby

odpowiedzialne

1. Postrzegamy siebie i rozumiemy swoje uczucia

- uświadomienie sobie swoich mocnych stron,

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w życiu, osiągania sukcesów,

- wyrażanie własnych uczuć,

- wyrażanie postaw asertywnych.

wychowawca

2. Umiejętność funkcjonowania            w zespole klasowym

- tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego             w grupie,

- uświadomienie zagrożeń płynących z braku tolerancji,

- dostrzeganie różnić między ludźmi,

- komunikowanie się z rówieśnikami,

- ustalenie zasad pracy w grupie.

wychowawca

3. Rozwiązujemy problemy

- uświadomienie konsekwencji przy podejmowaniu ryzykownych decyzji

- uświadomienie uczniom potrzeby sprawdzania konsekwencji swoich wyborów i możliwości późniejszej zmiany decyzji

- kształtowanie umiejętności zachowania się                    w sytuacjach trudnych,

wychowawca

4. Dbamy o zdrowie

- rozpoznawanie swoich potrzeb, przyzwyczajeń i ich wpływ na zdrowie,

- uświadomienie dzieciom wartości zdrowego trybu życia, (substancje szkodliwe dla organizmu),

- samodoskonalenie się w zakresie sprawności fizycznej,

- wdrażanie do aktywnego  spędzania wolnego czasu,

- praca nad budowaniem odpowiedzialności za własne zdrowie

wychowawca

5. Rozwijamy się intelektualnie

- rozwijanie nawyku samokształcenia i stałego doskonalenia,

- rozszerzanie swoich zainteresowań i poznawanie uzdolnień,

- korzystanie z różnych źródeł,

- kształtowanie umiejętności selekcji, syntezy i analizy,

- rozwijanie zamiłowań czytelniczych,

- rozwijanie dociekliwości poznawczej,

- kształtowanie umiejętności uczenia się,

- zachęcanie do udziału w konkursach.

wszyscy n-le, wychowawca

6. Tradycje narodowe i rodzinne

- kultywowanie tradycji narodowych i rodzinnych,

- poznanie specyfiki swojego regionu,

- lokalne i regionalne święta i obyczaje,

- zapoznanie z najważniejszymi  wydarzeniami oraz postaciami regionu i Polski,

- rozwijanie szacunku dla symboli narodowych.

wychowawca,

n-le zgodnie z planem pracy szkoły,

7. Zieloną ścieżką

- dom jako nasze najbliższe środowisko,

- w świecie roślin i zwierząt,

- środowisko a zdrowie człowieka,

- nie dajmy się zasypać śmieciom.

wychowawcy klas,

nauczyciel przyrody.

 

Efekty działań wychowawczych:

Uczeń:

- potrafi mówić o swoich sukcesach i dzielić się swoimi przeżyciami z kolegami i koleżankami,

-rozmawia o swoich uczuciach i reakcjach emocjonalnych,

-ma poczucie przynależności do zespołu klasowego i funkcjonowania w nim,

-potrafi współdziałać i współpracować z rówieśnikami,

-docenia wzajemną pomoc,

-zastanawia się nad sposobami rozwiązywania różnych problemów,

-uświadamia sobie jakie kryteria są dla niego ważne przy podejmowaniu decyzji,

-uczy się odmawiania,

-uświadamia sobie znaczenie równowagi psychicznej i fizycznej,

-potrafi umiejętnie i aktywnie wykorzystywać czas wolny,

-rozwija się intelektualnie,

-potrafi wykorzystać różne źródła wiedzy,

-kultywuje tradycje narodowe i rodzinne,

-dba o najbliższe środowisko.

 

 Plan działań wychowawczych dla klasy V

Cel wychowania: Uczeń wie, jak komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi.

Cele

operacyjne

Zadania

osoby

odpowiedzialne

1 Poznajemy siebie z własnego doświadczenia          i opinii innych.

- uświadomienie uczniom, że każdy z nich jest odrębną jedyną w swoim rodzaju osobą,

- rozwijanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron,

- uświadomienie dzieciom skutków jakie niesie obniżanie czyjejś wartości,

- uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych

- sporządzanie map mentalnych JA  z zaznaczeniem swoich mocnych stron charakteru i działania oraz tych, nad którymi należy pracować „Jaki/ jaka jestem”,

- dostrzeganie świata własnych potrzeb i zasób swoich możliwości,

wychowawca ,

katecheta, pedagog

2. Potrafimy jasno i precyzyjnie komunikować się z innymi.

- wdrażanie do aktywnego słuchania,

- poznawanie zasad sprzyjających jasności wypowiedzi,

- kształtowanie umiejętności egzekwowania swoich praw,

- kształtowanie  umiejętności wyrażania  swojego zdania, próśb, sądów, oczekiwań.

Wychowawca,

wszyscy nauczyciele

3. Uczymy się mówić co czujemy                      i rozumieć uczucia innych.

- używanie komunikatu „ja” w sytuacjach trudnych,

- poznawanie i  odczytywanie mowy ciała,

- uświadamianie sobie przyczyny ukrywania uczuć                   i skutków, jakie może to powodować,

- szukanie sposobów radzenia sobie ze swoimi lękami               i niepokojem.

wychowawca

4. Potrafimy organizować pracę własną            i zespołową.

- tworzenie klimatu emocjonalnego w grupie,

- wyrabianie w uczniach nawyku ekonomicznego gospodarowania czasem,

- umożliwienie uczniom wejścia w różne role –                         - koordynatora, inicjatora, wykonawcy,

- uczenie zdrowej rywalizacji, pożytecznego i kulturalnego spędzania czasu.

wychowawca,

wszyscy nauczyciele

5. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.

- organizowanie różnorodnych zajęć (gier, zabaw, podczas których wiadomości szkolne będą utrwalane i wiązane              z życiem,

- zorganizowanie pomocy koleżeńskiej przy odrabianiu lekcji,

- rozwijanie swoich talentów, możliwości, zainteresowań,

- rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.

wychowawca,

organizatorzy konkursów,

opiekunowie kół zainteresowań.

6. Uczymy się kultury ekologicznej.

- zapobieganie degradacji środowiska naturalnego,

- wprowadzanie podstawowych zasad zachowania się względem środowiska,

- kształtowanie postawy szacunku dla środowiska naturalnego i troski o Ziemię,

- uświadamianie całej społeczności szkolnej potrzeby troski   o ochronę środowiska naturalnego,

- pobudzanie do refleksji na temat życia naszej planety Ziemi.

wychowawca,

wszyscy nauczyciele,

organizatorzy konkursów,

 

Efekty działań wychowawczych:

Uczeń:

-  jest świadomy własnej tożsamości,

-   dostrzega soje mocne strony,

-   dostrzega świat własnych potrzeb i zasób swoich możliwości oraz potrzeby innych ludzi,

-   jest komunikatywny w stosunku do kolegów i dorosłych,

-   ma swoje zdanie, jest asertywny

-   potrafi egzekwować swoje prawa,

-   jest świadomy własnych uczuć i innych,

-   potrafi twórczo myśleć,

-   potrafi organizować pracę własną i zespołową,

-   jest wrażliwy na degradacje środowiska naturalnego, podejmuje próby walki o ochronę środowiska naturalnego

 

Plan działań wychowawczych dla klasy VI

Cel wychowania: Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nim pracować.

Cele operacyjne

Zadania

osoby odpowiedzialne

1. Emocjonalny           i intelektualny rozwój ucznia.

- rozwijanie umiejętności akceptacji siebie,

- jakim człowiekiem chcę być,

- uczucia i reakcje organizmu,

- rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,

- pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu

- rozwijanie umiejętności samooceny,

- kształtowanie umiejętności planowania działań i przewidywania ich efektów,

- doskonalenie umiejętności korzystania                  z różnych źródeł wiedzy.

wychowawca,

opiekunowie kół zainteresowań,

wszyscy nauczyciele.

2. Umiejętność funkcjonowania w grupie.

-  uświadomienie uczniom wpływu grup, do których należą, na ich postawy i zachowania,

- uświadamianie zagrożeń płynących z braku tolerancji,

- kształtowanie umiejętności odmawiania; uświadomienie sytuacji niebezpiecznych,

- pomaganie innym – poszukiwanie sposobów pomagania rówieśnikom w trudnych sytuacjach.

wychowawca,

wszyscy nauczyciele.

3. Rozwiązywanie trudnych sytuacji.

- moje lęki i niepokoje,

- asertywność jako postawa dzięki której możemy zachować swoją tożsamość i poczucie własnej wartości,

- uczenie poprawnych zachowań                             z zachowaniem norm obowiązujących                   w społeczeństwie,

- poznanie sposobu radzenia sobie z przykrymi emocjami,

- opanowywanie emocji - konflikty są częścią naszego życia,

- uświadomienie uczniom znaczenia zrozumienia i uwzględniania potrzeb drugiej strony w sytuacjach konfliktowych.

wychowawca,

rodzice,

4. Zagrożenie dla zdrowia wynikające             z sięgania po używki.

- uświadomienie uczniom i rodzicom                   o istniejących zagrożeniach: narkotyki, alkohol, nikotyna, toksykomania,

- uświadomienie zagrożeń dla zdrowia wynikających ze spożywania używek.

wychowawca

5. Edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe             w regionie.

- atrakcyjność mojej miejscowości i jej okolic pod względem turystycznym,

- poznanie obiektów objętych ochroną przyrodniczą, historyczną i krajobrazową,

- rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej,

- tworzenie obrazu swojego regionu.

wychowawca,

nauczyciele przyrody,

nauczyciele techniki.

 

Efekty działań wychowawczych:

Uczeń:

-   akceptuje samego siebie,

-   zna siebie, swoje możliwości, predyspozycje, talenty, wie jakim człowiekiem chce być,

-   potrafi efektywnie planować swoje działania,

-   wie, jaki wpływ mają inni na jego zachowania i postawy,

-   jest świadomy zagrożeń płynących z braku tolerancji,

-   potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych,

-   potrafi radzić sobie z własnymi emocjami i konfliktami,

-   prowadzi zdrowy tryb życia,

-   jest silnie związany ze swoim regionem, zna jego walory.

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY VII

Cel wychowania: Zrozum siebie – zrozum innych. 

Cele operacyjne

Zadania

Osoby odpowiedzialne

1.Uświadomienie przynależności do klasy.

- organizowanie imprez klasowych: andrzejki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Mikołajki, wigilia.

wychowawca klasy, samorząd klasowy, rodzice

2.Odczuwanie  potrzeby działania w grupie.

- organizowanie uroczystości klasowych, przydział zadań,

- działalność na rzecz szkoły.

wychowawca klasy, uczniowie

 

3.Współtworzenie i respektowanie norm w grupie oraz w szkole.

 

- wybór samorządu klasowego,

- udział w wyborze samorządu szkolnego,

 - zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia (regulaminy szkoły)

wychowawca klasy, uczniowie, opiekun SU

 

4.Wartościowanie postaw, dokonywanie świadomych wyborów moralnych.

 

-  kształtowanie odpowiedzialności wobec siebie i innych,

- uczciwość w kontaktach międzyludzkich,

- kształtowanie odpowiedzialności za wyniki w nauce  i własny rozwój intelektualny,

- dokonywanie właściwych wyborów moralnych.

uczniowie, wychowawca

klasy, rodzice, nauczyciele

5.Życie  w zgodzie i tolerancji wobec innych, przestrzeganie norm moralnych.

- tolerancja wobec kolegów  i koleżanek wywodzących się z różnych środowisk, kultur, religii.

wychowawca klasy, uczniowie, nauczyciele . pedagog

6.Troska o zdrowie, dbałość o estetyczny wygląd i higienę osobistą.

 

- wdrażanie do przestrzegania zasad higienicznego trybu życia (plan dnia),

- dbałość o czystość i higienę osobistą oraz estetyczny wygląd,

- kształtowanie nawyków racjonalnego odżywiania.

wychowawca klasy, uczniowie, nauczyciel biologii, nauczyciel wychowania fizycznego

 

Efekty działań wychowawczych:

Uczeń: 

- uczeń ma poczucie przynależności do klasy,

- wyraża potrzebę działania w grupie rówieśniczej,

- współtworzy i respektuje normy obowiązujące w grupie,

-  ma świadomość własnej wartości, szanuje poglądy innych, jest tolerancyjny,

- troszczy się o zdrowie własne i innych osób, dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,

- świadomie i racjonalnie korzysta ze środków masowej komunikacji (prasa, radio, telewizja, Internet, itp.),

- zna wartość rodziny, rozumie i akceptuje moralny system wartości, wykazuje właściwą postawę wobec środowiska lokalnego, kraju, odczuwa więzi z krajem ojczystym.

 

 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych

 

PROCEDURY

Zasady ogólne:

1. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia powinno być prowadzone w możliwie w najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia.

2. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących.

3. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest dyrektor szkoły.

4. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia jest wychowawca.

5. Uczniowie wykraczający poza normy prawne i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą sankcje przewidziane w Statucie Szkoły.

6. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie Sąd Rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

7. Nauczyciel dokumentuje zaistniałe zdarzenia na terenie szkoły, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń.

 

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH

 1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia bądź zawiadomienia przez rodziców o wymuszeniu, kradzieży, bójce:

1. Zidentyfikowanie problemu – odpowiedzialni: pedagog, nauczyciele, dyrektor.

2. Wezwanie rodziców do szkoły – odpowiedzialni: pedagog, dyrektor, wychowawcy

3. Zawiadomienie policji – odpowiedzialni: pedagog, dyrektor, nauczyciele

- wysłuchanie ucznia odbywa się w obecności pedagoga, dyrektora lub wychowawcy

4. Zgłoszenie sprawy do sądu d/s nieletnich – odpowiedzialny: pedagog, dyrektor

 

Z realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

 1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie:

1. Stwierdzenie śladów pobicia, liczne siniaki – informacja – wychowawca – pedagog – dyrektor – pielęgniarka.

2. Rozmowa z uczniem .

3. Wezwanie rodziców – rozmowa z dyrektorem i pedagogiem.

4. Uruchomienie przez szkołę procedury Niebieskiej Karty.

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

 1. Procedura postępowania w przypadku otrzymania informacji o molestowaniu dziecka w rodzinie lub środowisku:

1. Rozmowa informatora i dziecka przeprowadzana przez pedagoga.

2. Wezwanie rodzica, który nie był domniemanym sprawcą.

3. Zgłoszenie się matki (ojca) z dzieckiem do lekarza (informacja na policję).

4. Wskazanie instytucji pomagającym ofiarom molestowania (psycholog).

5. Otoczenie dziecka w szkole szczególną opieką.

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

 1. Procedura postępowania w przypadku dłuższej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia:

1. Wezwanie do szkoły rodziców.

2. Przeprowadzenie rozmowy nt. spełniania obowiązku szkolnego.

3. Wizyty domowe.

4. Wysłanie dwóch kolejnych upomnień.

5. Powiadomienie policji o nie realizowaniu obowiązku szkolnego.

6. Zgłoszenie sprawy do sądu d/s nieletnich.

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

 1. Procedura postępowania w przypadku częstych nieobecności usprawiedliwianych przez rodziców (pojedyncze dni)

1. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami na temat negatywnych skutków  takiego postępowania:

a) braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności

b) brak systematyczności, obowiązkowości i odpowiedzialności

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

 1. Procedura postępowania w przypadku problemów wychowawczych (w tym stwierdzenie palenia tytoniu lub picia alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych):

1. Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem.

2. Rozmowa pedagoga z uczniem.

3. Rozmowa z rodzicami ucznia.

4. Rozmowa dyrektora szkoły z uczniem.

5. Udzielenie upomnienia na forum klasy.

6. Udzielenie nagany na apelu.

7. Informacja na policję o zagrożeniu demoralizacją.

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

 1. Procedura postępowania w przypadku pojawienia się w szkole problemu narkotyków:

1. Znalezienie narkotyku w szkole (np. pod ławką, na korytarzu, w szatni  itp.):

a) poinformować o zdarzeniu dyrektora szkoły

b) wezwać policję, która odbierze i zabezpieczy narkotyk

2. Domniemanie o posiadaniu narkotyku przez ucznia:

a) powiadomić wychowawcę, pedagoga, dyrektora

b) odizolować ucznia

c) powiadomić rodziców, wezwać ich do szkoły

d) zaproponować opróżnienie tornistra

e) zabezpieczyć dowody przy świadkach

f) wezwać policję w celu zabezpieczenia narkotyku. Nauczyciel nie ma prawa przeszukać teczki ucznia ani jego rzeczy osobistych.

g) wysłuchanie nieletniego przy rodzicach.

3. Dostrzeżenie u ucznia objawów odurzenia (zmiany nastroju, zachowanie nieadekwatne do sytuacji, zaburzenia koordynacji ruchowej, niepokój psychoruchowy, przysypianie na lekcji, powolne, bełkotliwe wypowiedzi lub  słowotok, przekrwione lub szkliste oczy, zwężone lub bardzo rozszerzone źrenice, nie reagujące na światło, opadające powieki):

a) zapewnić opiekę higienistki lub lekarza

b) zawiadomić rodziców i dyrekcję szkoły.

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

Uwagi:

 • Postępować dyskretnie, ale stanowczo w określeniu przyczyny i rozwiązaniu problemu na linii szkoła – specjalista – rodzina.
 • W każdym przypadku dyrekcja przekazuje informacje radzie pedagogicznej, która analizuje problem i wyciąga wnioski co do dalszego postępowania.

 VIII.         Procedura postępowania po otrzymaniu zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego:

1. Telefoniczne odebranie zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego:

a) po przyjęciu informacji nie odkładać słuchawki, położyć ją obok aparatu telefonicznego

b) powiadomić dyrekcję szkoły

c) dyrektor szkoły podejmuje decyzję o:

    - powiadomieniu policji – tel. 997

    - przerwaniu lekcji

    - przeprowadzeniu ewakuacji uczniów

    - zabezpieczeniu dokumentów

d) Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor, który:

- zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w pomieszczeniach znajdują się podejrzane rzeczy, paczki, przedmioty których wcześniej tam nie było;

- czy widoczne są ślady przemieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń;

- czy widoczne są zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów;

- czy emitowane są sygnały dźwiękowe (mechanizmów zegarowych) lub świecące elementy elektroniczne

- zarządza, aby pracownicy obsługi sprawdzili pomieszczenia ogólnodostępne: korytarze, klatki schodowe, hole, piwnice, toalety oraz otoczenie zewnętrzne

- nie wolno dotykać przedmiotów, urządzeń, rzeczy, które budzą podejrzenie i  mogą być ładunkami wybuchowymi. O ich umiejscowieniu powiadamia się policję, która podejmuje akcję.

- należy zachować spokój, nie dopuścić do przejawów paniki.

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę.

 

Zasady ewakuacji osób z obiektu zagrożonego

1. Decyzję o ewakuacji zagrożonego obiektu podejmuje dyrektor na wniosek uprawnionego policjanta kierującego akcją.

2. Przed ewakuacją należy w miarę możliwości otworzyć okna i drzwi pomieszczeń zagrożonych i sąsiednich, a urządzenia i odbiorniki wyłączyć z sieci zasilania.

3. Ewakuowane osoby przed opuszczeniem budynku powinny zabrać ze sobą rzeczy osobiste: tornistry, plecaki, ubrania itp., co pozwoli prowadzącym poszukiwanie uniknąć straty czasu na identyfikowanie pozostawionych przedmiotów tego rodzaju.

4. Klucze pozostawiane są w drzwiach.

5. Dyrekcja informuje ewakuowanych o miejscu zbiórki po zakończeniu akcji.

6. Ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany, według opracowanych dróg ewakuacji.

7. Należy sprawdzić, czy wszyscy ewakuowani opuścili pomieszczenia.

8. W czasie ewakuacji nauczyciele uczący w poszczególnych salach lekcyjnych zapewniają właściwą organizację ruchu osób opuszczających budynek szkoły.

9. Miejscem zbiórki osób ewakuowanych jest boisko szkolne.

Ewaluacja programu:

Przedmiotem ewaluacji jest skuteczność szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego.

Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego polega na bieżącym monitorowaniu podjętych działań. Na posiedzeniach rady pedagogicznej przedstawiana jest ocena działań oraz wnioski do dalszej pracy. Wynikające z oceny wnioski przekazywane są do wiadomości Rady Rodziców  i Samorządu Uczniowskiego.

Raz w roku szkolnym na podstawie  obserwacji uczniów w różnych sytuacjach szkolnych, rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami, analizy dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników lekcyjnych i dokumentacji pedagoga szkolnego, oraz  anonimowych ankiet (rodzice kl. I – VII, uczniowie kl. III – VII i wszyscy nauczyciele) zespół nauczycieli powołany  do tego zadania opracowuje raport z realizacji zadań wyznaczonych w programie i formułuje wnioski do dalszej pracy.

 

Program zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Perłach  w dniu ……………………..

Program zatwierdzony do realizacji przez Radę Rodziców w dniu ……………………..

Program zaakceptowany przez reprezentację Samorządu Uczniowskiego w dniu ……………………..

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Perłach
  11-600 Węgorzewo
  Perły 33
 • (87) 437 80 93

Galeria zdjęć