Nawigacja

Strony przedmiotu wych.fiz.

PSO

 

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH  IV – VI

Nowa podstawa programowa

 

 

Informacje wstępne:

 

1.      Przedmiotowe System Oceniania regulują zasady oceniania z wychowania fizycznego uczniów w Szkole Podstawowej w Perłach.

2.      Program nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej oparty jest na autorskim programie Alicji Romanowskiej: „Wychowanie fizyczne bliższe wartościom”.

3.      PSO jest integralną częścią  WZO.

 

 

KONTRAKT  Z  UCZNIEM

 

1.      Każdy uczeń jest oceniany obiektywnie i z zasadami  sprawiedliwości.

2.      Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

3.      Uczeń zobowiązany jest przynieść na każdą lekcję strój sportowy : obuwie, białą koszulkę, czarne lub granatowe spodenki, dresy.

4.      Przy ocenie z przedmiotu nauczyciel uwzględnia: czynne uczestnictwo  w lekcji, sumienne i staranne  wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przedmiotu, zaangażowanie w  przebieg lekcji, przygotowanie do zajęć, właściwy stosunek do przeciwnika i własnego ciała, opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami, dokonywanie samooceny i samokontroli własnej sprawności fizycznej, aktywności na  lekcji, udział w konkursach sportowych szkolnych i poza szkolnych oraz udział w  zajęciach klubu sportowego.

5.      Uczeń ma prawo trzy razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych rozumiane jako brak stroju, co nauczyciel odnotowuje jako „np”.

6.      Postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w swoim  zeszycie pomocniczym. /Wyniki uczniów/.

7.      Testy sprawności fizycznej są obowiązkowe.

8.      Sprawdziany umiejętności ruchowych są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.

9.      Uczeń ma prawo próby poprawienia oceny cząstkowej.

10.  O ocenach bieżących nauczyciel informuje rodziców poprzez wpisanie do e-Dziennika Librus.

11.   Za aktywność i zaangażowanie w przebieg lekcji uczeń otrzymuje raz w miesiącu ocenę cząstkową .

12.   Uczeń, jeżeli nie ma przeciwwskazań  lekarskich powinien uczestniczyć we wszystkich formach zajęć na lekcji wychowania fizycznego.

13.    Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w całym roku szkolnym.

14.    O proponowanej ocenie rocznej rodzice (opiekunowie) i uczniowie są  informowani przez e- dziennik Librus z propozycjami ocen najpóźniej na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej na koniec półrocza  lub roku szkolnego rodzice są powiadamiani pisemnie przez wychowawcę klasy i nauczyciela na miesiąc przed terminem klasyfikacji.

15.  Ocenę celującą uzyskuje uczeń, który spełnia wymagania na co najmniej  ocenę bardzo dobrą z   wymienionych obszarów aktywności, uzyskał punktowane miejsce na zawodach sportowych na etapie powiatowym, rejonowym, regionalnym, wojewódzkim lub krajowym.

 

 

I.                   OCENIANIE ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ:

 

 

1.      Obserwacji ucznia: przygotowanie do lekcji-strój sportowy, współdziałanie w grupie, przygotowywanie dodatkowych ćwiczeń i materiałów, pomoc w rozkładaniu i sprzątaniu  sprzętu sportowego.

2.      Testów sprawności fizycznej.

3.      Odpowiedzi ustnych.

4.      Sprawdzianów umiejętności ruchowych.

5.      Aktywności.

6.      Zaangażowania.

7.      Udziału w konkursach sportowych.

8.      Udziału w imprezach sportowych.

9.      Za pomoc w usprawnianiu swoich kolegów i koleżanek.

 

 

Forma aktywności

Liczba ocen

Postawa wobec wychowania fizycznego i higieny ciała ( strój,  zaangażowanie w lekcję)                                                                 

          

 

jedna w miesiącu;

Postęp w rozwoju fizycznym : -Testy sprawności    

                                                     Fizycznej;

Jesienią i wiosną w danym roku szkolnym;

Umiejętności  ruchowe: - Sprawdziany umiejętności

                                            ruchowych;                                                                

2-3 w półroczu (w zależności od liczby dyscyplin sportowych realizowanych w półroczu);

 Wiadomości : -Sprawdzian wiadomości;

                        

                        

1-2 w półroczu (zależy od liczby realizowanych dyscyplin sportowych);

 

Aktywność: -Aktywność na lekcji;

                   - Udział w zawodach sportowych;

                   -Udział w zaj. sportowych pozalekcyjnych

1 ocena w półroczu

1 ocena za każdorazowy udział;

1 ocena w półroczu;

 

 

III. KRYTERIA OCENY PÓŁROCZNEJ I ROCZNEJ

 

1.       Na ocenę półroczną i roczną mają wpływ następujące formy aktywności:

 

- Postawa  wobec  wychowania fizycznego i  higieny  ciała;        

- Postęp w rozwoju fizycznym ;                                                      

- Umiejętności  ruchowe ;                                                                

- Wiadomości ;                                                                                   

- Aktywność ;                                                                                    

- Zaangażowanie;

 

 

 

2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOSCI:

 

1)      POSTAWA WOBEC WYCHOWANIA FIZCZNEGO I HIGIENY CIAŁA

 

1.      Uczeń nie opuścił ani jednej lekcji wychowania fizycznego.

2.      Zawsze nosi strój sportowy ( nie wykorzystał limitu 2 nieprzygotowań do lekcji)

3.      Stosuje zasadę „czystej gry”, jego postawa wobec nauczyciela i kolegów stanowi wzór do naśladowania.

 

OCENA 

CELUJĄCA

 

1.      Uczeń opuścił kilka lekcji wychowania fizycznego, ale są one usprawiedliwione.

2.      Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go nie mieć).

3.      Jego postawa społeczna , zaangażowanie i stosunek do zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne  nie budzą żadnych zastrzeżeń.

4.      Zachowuje należytą dyscyplinę na lekcji, szanuje sprzęt.

5.      Posiada nawyki higieniczno- zdrowotne.

 

OCENA

 BARDZO  DOBRA

 

1.      Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go nie mieć).

2.      Jego postawa społeczna , stosunek do  wychowania fizycznego  nie  budzi większych zastrzeżeń (chętnie ćwiczy, stosuje zasady higieny).

 
OCENA 
DOBRA

 

 

1.      Zdarza mu się nie nosić stroju sportowego.

2.      Przejawia pewne luki w zakresie wychowania społecznego: ma niechętny stosunek do ćwiczeń, nie zachowuje dyscypliny, przeszkadza w lekcji, nie szanuje sprzętu sportowego.

 

OCENA  DOSTATECZNA

 

1.      Bardzo często nie przynosi stroju sportowego.

2.      Ma niechętny stosunek do ćwiczeń , często nie stosuje poleceń nauczyciela,

      nie zachowuje dyscypliny.

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 

 

1.      Ma lekceważący stosunek do zajęć : brak stroju (więcej niż 2 razy), nie słucha poleceń nauczyciela , przeszkadza kolegom, swoim zachowaniem  stwarza

      zagrożenie bezpieczeństwa ćwiczących.

 

OCENA  NIEDOSTATECZNA

 

 

 

POSTĘP  W  ROZWOJU  FIZYCZNYM

 

1.       Uczeń posiada sprawność fizyczną znacznie przekraczającą stawiane wymagania na ocenę bardzo dobrą.

2.       Uczeń potrafi samodzielnie dokonać samooceny sprawności fizycznej na podstawie testów sprawności fizycznej.

3.       Uczeń poczynił znaczne postępy w osobistym usprawnianiu. Wykazuje się wynikami wyższymi od stawianych wymagań.

 

 

OCENA

 CELUJĄCA

1.      Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę bardzo dobrą.

2.      Uczeń wykorzystuje test sprawności fizycznej do określenia swojej samooceny sprawności fizycznej.

3.  Doskonali swoją sprawność fizyczną.

 

 

OCENA
 BARDZO  DOBRA

 

1.      Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę dobrą .

2.      Uczeń wykorzystuje 4 próby z testu sprawności fizycznej do samooceny sprawności fizycznej.

3.      Nie potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela do pracy nad osobistym 

       usprawnieniem.

 

 

OCENA

 DOBRA

1.      Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę dostateczną.

2.      Potrafi wykorzystać 2 próby z testu sprawności fizycznej do określenia własnej 

       sprawności fizycznej.

3.   Wykazuje pewne postępy w usprawnianiu motorycznym.

 

 

OCEN

DOSTATECZNA

1.      Uczeń w małym stopniu spełnił wymagania sprawnościowe  na ocenę dostateczną.

2.      Nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną sprawności fizycznej.

3.      Wykazuje nikłe postępy w osobistym usprawnianiu motorycznym.

4.   Nie dba o swoje postępy w rozwoju sprawności fizycznej.

 

 

OCENA  DOPUSZCZAJĄCA

 

1.      Uczeń nie spełnia wymagań sprawnościowych stawianych przez szkołę.

2.      Nie potrafi dokonać samooceny i samokontroli sprawności fizycznej (nie posługuje się żadnym testem sprawności fizycznej

3.   Nie wykazuje postępów w usprawnianiu fizycznym.

 

OCENA

NIEDOSTATECZNA

 

UMIEJĘTNOŚCI  RUCHOWE

 

1. Uczeń opanował wszystkie umiejętności koordynacyjno- ruchowe.

2.  Ćwiczenia wykonuje  z właściwą techniką , lekko, ekonomicznie.

3.  Potrafi samodzielnie sędziować rozgrywki klasowe.

 

OCENA

CELUJĄCA

 

1.       Uczeń opanował umiejętności koordynacyjno-ruchowe

2.       Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, wkładając duży wysiłek w osiągnięcie celu.

3.       Próbuje sędziować rozgrywki klasowe.

4.   Stosuje wyuczone umiejętności w uproszczonej grze zespołowej.

 

OCENA

 BARDZO  DOBRA

1.       Uczeń opanował umiejętności ruchowe  w stopniu dobrym z małymi błędami.

2.       Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z małymi błędami technicznymi.

 

OCENA
 DOBRA

 

1.      Uczeń opanował umiejętności ruchowe określane jako wymagania podstawowe, czyli wystarczające .

2.      Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi.

3.      Uczestniczy w zabawach , grach, ćwiczeniach , ale mało się stara.

4.      Ma problemy z wykorzystaniem nabytych umiejętności w grze.

 

OCENA  DOSTATECZNA

1.      Uczeń ledwie spełnia umiejętności ruchowe określone jako wymagania podstawowe.

2.      Ćwiczenia  wykonuje z dużymi błędami technicznymi i niechętnie.

3.      Nabyte umiejętności nie przedkładają się  na wyniki.

4.      Poziom opanowania umiejętności technicznych ćwiczeń , gier i zabaw jest niewystarczający.

5.  Nie wykorzystuje nabytych umiejętności w praktyce.

 

 

OCENA  DOPUSZCZAJĄCA

1. Uczeń daleki jest od spełnienia umiejętności ruchowych określanych jako umiejętności podstawowe.

OCENA NIEDOSTATECZNA

 

WIADOMOŚCI

 

1.      Uczeń  bezbłędnie określa przepisy i technikę sędziowania oraz taktykę z poszczególnych dyscyplin sportowych uprawianych w szkole podstawowej.

2.      Posiada duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, sportu, zdrowia, higieny.

      ( wiadomości sportowe lokalne, krajowe i światowe ).

 

 

OCENA

 CELUJĄCA

1.       Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania objęte przedmiotem wychowanie fizyczne.

2.       Zna przepisy i technikę sędziowania oraz taktykę z dyscyplin sportowych realizowanych na lekcjach .

3.  Określa zasady treningu sportowego.

 
 
OCENA 
BARDZO  DOBRA

 

1.       Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania w stopniu dobrym.

2.       Zna podstawowe przepisy i zasady taktyki z dyscyplin sportowych realizowanych na lekcjach z małymi lukami. Posiada pewne wiadomości z  zakresu sędziowania.

3.       Zna zasady treningu sportowego oraz właściwego stosowania wysiłku fizycznego: regulacja oddechu, odpoczynek po wysiłku.

 

 

OCENA 

 DOBRA

1.      Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe.

2.      W jego wiadomościach z zakresu przepisów dyscyplin sportowych uprawianych na lekcjach są duże luki.

 

 

OCENA DOSTATECZNA

1.      Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe z bardzo dużymi lukami.

2.      Nie zna sposobów sędziowania, zasad taktyki .

3.       Przepisy gier, zabaw ruchowych  zna bardzo pobieżnie, z dużą pomocą nauczyciela.

 

 

OCENA  DOPUSZCZAJĄCA

1.      Uczeń nie opanował wiadomości określanych jako wymagania podstawowe.

2.      Cechuje go niewiedza w zakresie wychowania fizycznego.

3.      Nie zna podstawowych przepisów gier i zabaw ruchowych oraz dyscyplin

sportowych uprawianych na lekcjach.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

 

AKTYWNOŚĆ  NA  ZAJĘCIACH

 

1.      Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, w różnych formach  działalności związanych z wychowaniem  fizycznym (SKS, UKS).

2.      Zajmuje punktowane miejsca w zawodach sportowych powiatowych i gminnych.

3.      Chętnie przygotowuje rozgrzewkę, grę, zabawę wykazując swoją pomysłowość.

4.   Organizuje  gry i zabawy dla siebie i  kolegów w czasie wolnym od zajęć      lekcyjnych.

 

 

OCENA

 CELUJĄCA

 

1.      Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły (lekcje, zajęcia pozalekcyjne)

2.      Bierze udział w zawodach gminnych oraz uczestniczy w zawodach sportowych szkolnych zajmując i nich punktowane miejsca.

3.      Potrafi czynnie spędzać czas wolny.

4.      Pomaga nauczycielowi w organizowaniu i przeprowadzaniu lekcji.

5.   Potrafi zorganizować przybory do ćwiczeń.

 
 
 
OCENA 
BARDZO  DOBRA

 

1.      Uczeń korzysta z organizowanych imprez rekreacyjnych.

2.      Potrafi zagospodarować swój czas, aby spędzić go czynnie.

3.      Angażuje się w organizowanie różnych form rywalizacji, pomaga nauczycielowi 

     w organizowaniu zajęć (pomoce do lekcji, rozkładanie i sprzątanie sprzętu ).

 

OCENA

 DOBRA

1.      Uczeń bardzo rzadko bierze udział w życiu sportowym szkoły.

2.      Nie wykazuje aktywności na lekcjach, tylko biernie w niej uczestniczy.

3.  Swój wolny czas spędza jako kibic.

 

OCENA  DOSTATECZNA

1.      Uczeń bardzo słabo interesuje się sportem i rekreacją .

2.      Nie podejmuje żadnych działań na lekcji.

3.      Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego – ma  niechętny stosunek do ćwiczeń.

4.      Unika pomocy nauczycielowi w organizowaniu lekcji  np. rozłożenie sprzętu,  

      sprzątnięcie go .

 
 
OCENA
 DOPUSZCZAJĄCA

 

1.      Uczeń nie interesuje się w ogóle sportem i rekreacją.

2.      Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego.

3.      Nie uczestniczy w imprezach organizowanych przez szkołę.

4.      Odmawia nauczycielowi pomocy w organizowaniu lekcji np. rozłożenie sprzętu.

 

 

 

OCENA  NIEDOSTATECZNA

 

 

IV. WYMAGANIA PODSTAWOWE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLAS IV – V

 

WIADOMOŚCI:

Uczeń:

- wie co robić, aby utrzymać zdrowie i zapobiegać jego utracie (zdrowy tryb życia aktywny wypoczynek itd.),

- zna prawidłową terminologię kilku podstawowych ćwiczeń fizycznych np. przewrót w  przód, pozycji wyjściowych np. postawa zasadnicza, zadań ruchowych,

- prawidłowo rozumie pojęcia: szybkość, siła, zwinność, zręczność itd.

- potrafi wymienić dwie  wady postawy ciała,

- wie, jak dbać o prawidłową postawę ciała,

- zna kilka dyscyplin sportowych letnich i zimowych,

- zna podstawowe zasady i przepisy poznanych na lekcjach zabaw i gier ruchowych,

- zna podstawowe przepisy dwóch  zespołowych gier sportowych i jednej indywidualnej uprawianych w szkole.

 

UMIEJĘTNOŚCI:

 

Uczeń:

 

- próbuje prawidłowo wykonywać umiejętności ruchowe przewidziane programem nauczania

 określone jako wymagania podstawowe,

- osiąga sprawność fizyczną mieszczącą się na poziomie podstawowym,

- umie dokonać dwóch prób sprawności ruchowej i porównać z wynikami kolegów,

- próbuje wykorzystać podstawowe elementy techniki z zakresu dyscyplin sportowych uprawianych w szkole,

- opanował technikę relaksacji,

- potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi (stoper, taśma miernicza).

 

POSTAWY:

 

Uczeń:

 

- zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i w terenie naturalnym,

- bezpiecznie zachowuje się na zajęciach wychowania fizycznego, przestrzega zasady samoasekuracji,

- zna i stosuje zasady higieny osobistej i stroju po wysiłku fizycznym,

- szanuje sprzęt sportowy,

- wie, co oznacza zasada „czystej gry” będąc w roli zawodnika i widza,

- postawa do samego siebie i własnej aktywności;

 

V. WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Z ZAJĘĆ

  EDUKACYJNYCH WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLAS

 IV - V

 

WIADOMOŚCI:

 

Uczeń :

- określa wpływ ruchu na organizm,

- wie co zrobić, aby utrzymać i doskonalić swoje zdrowie,

- określa  znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych,

- stosuje zasadę stosowania odpoczynku po wysiłku fizycznym,

- zna przepisy gier sportowych, rekreacyjnych uprawianych w szkole,

- prawidłowo i samodzielnie nazywa ćwiczenia gimnastyczne, pozycje wyjściowe do ćwiczeń  oraz zadania ruchowe,

- dba o prawidłową postawę ciała i przeciwdziała powstawaniu wad postawy,

- określa wszystkie rodzaje prób sprawdzających poziom sprawności fizycznej,

- zna wiadomości sportowe lokalne, krajowe, światowe,

-zna znaczenie kształtowania  cech motorycznych.

 

 

UMIEJĘTNOŚCI:

 

Uczeń:

- wykonuje prawidłowo i samodzielnie umiejętności ruchowe przewidziane programem nauczania dla danej klasy określone jako wymagania ponadpodstawowe rozwija je i utrzymuje  wysoki ich poziom,

- potrafi ocenić stan swojego rozwoju fizycznego (wzrost i ciężar ciała) oraz sprawność fizyczną za pomocą sprawdzianów sprawności fizycznej,

- rozwija i wykorzystuje  umiejętności techniczne i taktyczne z zakresu dyscyplin sportowych  uprawianych w szkole we współzawodnictwie sportowym,

- potrafi samodzielnie zainicjować i bezpiecznie przeprowadzić z rówieśnikami zabawę, grę, konkurs

- umie przeprowadzić i dobrać ćwiczenia kształtujące przygotowujące organizm do wysiłku fizycznego,

- czynnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę,

- reprezentuje szkołę na zewnątrz uczestnicząc w zawodach sportowych,

-potrafi sędziować rozgrywki klasowe,

 

POSTAWY:

 

Uczeń:

- stosuje zasady bezpieczeństwa, potrafi asekurować kolegę w czasie wykonywania ćwiczeń,

- umie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki oraz przestrzega zasady „fair play”

- potrafi podporządkować się ustalonym przepisom i regułom pracy w zespole,

- dostrzega występujące na co dzień sytuacje oraz zachowania zagrażające zdrowiu i życiu  ludzkiemu,

- umie ochronić się przed przegrzaniem, przemarznięciem i nadmiernym promieniowaniem słonecznym,

- umie dobrać strój do pogody,

- potrafi udzielić pomocy przy zranieniach i omdleniach.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Perłach
    11-600 Węgorzewo
    Perły 33
  • (87) 437 80 93

Galeria zdjęć