Nawigacja

Przedmiotowy System Oceniania Dlaczego BRD? Parametry pisma technicznego Znaki i sygnały drogowe Pierwsza pomoc przedmedyczna

Strony przedmiotu Zajęcia Techniczne

Przedmiotowy System Oceniania

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Perłach

 

Przedmiotowy System Oceniania na Zajęciach Technicznych

 

Remigiusz Kaczyński

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych.

- Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej w Perłach

- Podstawę programową z zajęć technicznych.

- Realizowany materiał wg programu nauczania

PRZEDMIOT OCENY:

  - odpowiedzi ustne (merytoryczność)

  - odpowiedzi pisemne (tzw. kartkówki, sprawdziany)

  - zadania domowe

  - zeszyt przedmiotowy 

  - praca na lekcji (ćwiczenia)

  - aktywność na lekcji

  - praca dodatkowa (referaty, projekty)

  - udział w konkursach

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

1. Formy ustne:

  - odpowiedzi indywidualne (z 3 ostatnich lekcji)

  - wypowiedzi w klasie (tzw. aktywność)

2. Formy pisemne zapowiedziane:

Sprawdziany  –  przeprowadzony  po  zakończeniu  działu.  Nauczyciel  określa  wcześniej  zakres  materiału objęty  sprawdzianem,  a  termin  sprawdzianu  z  tygodniowym wyprzedzeniem  zapisuje  w dzienniku  lekcyjnym. Czas trwania do 45 min.

Osoba  nieobecna  na  sprawdzianie  ma  obowiązek  zaliczyć  w  terminie  2  tygodnie (od  daty  powrotu  do szkoły) partię materiału, którą obejmował  sprawdzian. Zlekceważenie  tego obowiązku  lub nieusprawiedliwiona nieobecność  tylko  na  lekcji,  na  której  odbywał  się  sprawdzian  upoważnia  nauczyciela  do  wpisania  oceny niedostatecznej.

3. Formy zadań domowych: ćwiczenia, notatki, własna twórczość, referat itp.

  - bieżące (utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji)

  - długoterminowe - stanowiące pracę nad projektem tematycznym

  - inne  (samodzielne  propozycje  uczniów)  poszerzające  zakres  realizowanych  na     zajęciach  treści  - prezentowane w formie pisemnej lub innej

W  przypadku  stwierdzenia  niesamodzielności  pracy  domowej  uczeń  otrzymuje  ocenę niedostateczną.

TRYB OCENIANIA

Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne w stopniu wg skali 1-6. W stopniach szkolnych (1-6), przewidywane są także znaki + i — przy ocenach cząstkowych. Stosowane są także „+” i „-„ wystawiane za prace domowe, aktywność na lekcji i wykonywanie poleceń. Po zdobyciu przez ucznia trzech plusów symbole te zamieniane są na ocenę bardzo dobrą w kategorii aktywność. Zdobycie trzech minusów skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej w kategorii aktywność.

JAWNOŚĆ OCEN

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone
i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu
po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem uczącym.

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest zobowiązany
do uzasadnienia wystawionej oceny.

POPRAWA OCEN

Uczeń ma  prawo  do  jednorazowego  poprawienia  sprawdzianu,  z  którego  uzyskał  ocenę  niedostateczną w terminie 2  tygodni od daty oddania pracy  sprawdzonej  i ocenionej przez nauczyciela. Otrzymana  z poprawy ocena jest wpisywana obok poprzedniej i obie są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny pólrocznej czy rocznej.

Uczeń  nieobecny  na  lekcji musi  nadrobić  zaległości,  a w  przypadku  problemów  ze  zrozumieniem treści, może (a nawet powinien) zgłosić się do nauczyciela.

NIEPRZYGOTOWANIE SIĘ UCZNIA DO ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Uczeń  ma  prawo  raz  w  półroczu  zgłosić  nieprzygotowanie  do  lekcji  i  brak  zadania  domowego,  które nauczyciel odnotuje w dzienniku, które  to nie będą brane pod uwagę przy klasyfikacji półrocznej czy rocznej. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem „-„.

Zgłoszenie braku przygotowania musi  się odbyć na początku  lekcji, a nie w czasie  jej  trwania.  Prawo to  nie  dotyczy  sprawdzianów zapowiadanych  wcześniej.  Osoby,  które  były  nieobecne  na  lekcjach  dłużej  niż  tydzień  mają  automatycznie usprawiedliwione nieprzygotowanie.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

NIEDOSTATECZNA

  - uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności, które są niezbędne do dalszego kształcenia

  - nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności

  - nie potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym

  - lekceważy obowiązki ucznia w zakresie rzeczowego przygotowania się do zajęć, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego

  - nie zawsze przestrzega przepisów bhp

DOPUSZCZAJĄCA

  - ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale nie przekreślają one możliwości zdobywania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, a postawa rokuje możliwość ich usunięcia

  - rozwiązuje zadania zarówno teoretyczne jak i praktyczne o niewielkim stopniu trudności

  - uczestniczy systematycznie w zajęciach i jest do nich przygotowany pod względem rzeczowym

  - wykonuje prace wytwórcze z licznymi uchybieniami od projektu, niedokładnie i nieestetycznie

  - rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności

  - potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym

  - pracuje zgodnie z przepisami bhp

DOSTATECZNA

  - spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą

  - opanował ważniejsze zagadnienia programowe

  - rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, lecz wykazuje znaczne braki w manualnym opanowaniu zadań praktycznych [ocena po wnikliwej analizie predyspozycji]

  - zadania problemowe wykonuje przy pomocy nauczyciela

  potrafi zastosować zdobyte wiadomości do rozwiązywania typowych zadań z pomocą nauczyciela

  - potrafi wykonać dokumentację techniczną z nielicznymi błędami

  - zna nazwy podstawowych narzędzi, przyborów i sprzętu technicznego

  - potrafi bezpiecznie i zgodnie z planem wykonywać prace wytwórcze

DOBRA

  - spełnia wymagania na ocenę dostateczną

  - czynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do nich przygotowany

  - wykazuje niewielkie braki w wiadomościach ujętych w programie nauczania

  - poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje [wykonuje] samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

  - wykazuje dużą samodzielność w korzystaniu z różnych źródeł wiedzy

  - wykonywane prace nie budzą większych zastrzeżeń pod względem estetycznym

  - prawidłowo i bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym

  - potrafi odczytywać i zapisywać ze zrozumieniem dokumentację techniczną

  - dokładnie i zgodnie z dokumentacją wykonuje wszystkie prace i zadania wytwórcze

BARDZO DOBRA

  - spełnia wymagania na ocenę dobrą

  - na lekcje przychodzi przygotowany i bierze w niej czynny udział

  - cechuje się zaangażowaniem i aktywnością na lekcjach

  - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania

  - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów

  - wykonuje prace estetycznie

  - potrafi wyciągać wnioski i dokonywać całościowej analizy poruszanego zagadnienia

  - prowadzi estetycznie, dokładnie i czytelnie dokumentację techniczną

  - stosuje prawidłową terminologię w zakresie nazewnictwa materiałów, procesów, zjawisk, narzędzi i urządzeń technicznych

CELUJĄCA

  - spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą

  - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając właściwej dla techniki terminologii oraz proponuje rozwiązania nietypowe

  - jego wypowiedzi są przemyślane i nie zawierają żadnych błędów.

  - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finału na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia

  - umiejętnie podchodzi do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych

  - cechuje się oryginalnością rozwiązań

  - sumiennie wykonuje zadania techniczne

  - wykazuje duże zaangażowanie w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych

  - bierze aktywny udział w zajęciach

  - prace wykonuje estetycznie i na wysokim poziomie

  - potrafi zastosować wiedzę i umiejętności w sytuacjach problemowych

ZASADY USTALANIA OCEN:

1. Oceny ustalane są wg. następującego przelicznika procentowego:

-ocena niedostateczna – 0% do 39%

-ocena dopuszczająca – 40% do 50%

-ocena dostateczna – 51% do 70%

-ocena dobra – 71% do 90%

-ocena bardzo dobra – 91% do 97%

-ocena celująca – 98 do 100%  

2. Odpowiedzi ustne oraz prace domowe oceniane są w zależności od obszerności i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności.

3. Przy ustalaniu oceny brany jest przede wszystkim pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć

4. Przy wystawianiu oceny rocznej uwzględniamy ocenę za I i II pólrocze.

5. Przy wystawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę zarówno oceny cząstkowe jak i ocena śródroczna. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych lecz odzwierciedleniem poziomu wiadomości i umiejętności. Ważna jest również aktywność na lekcji i systematyczna praca ucznia. W sprawach nieobjętych Przedmiotowym Systemem Oceniania ma zastosowanie Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Przy  wstawianiu  oceny  rocznej  brane  są  pod  uwagę  zarówno  oceny  cząstkowe  jak  i ocena  śródroczna. Ocena  śródroczna  i  roczna  nie  jest  średnią  arytmetyczną  ocen  cząstkowych,  lecz  odzwierciedleniem poziomu wiadomości i umiejętności. Ważna jest również aktywność na lekcji i systematyczna praca ucznia.

W  sprawach  nieobjętych  Przedmiotowym  Systemem  Oceniania  ma  zastosowanie  Wewnątrzszkolny  System Oceniania.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Perłach
    11-600 Węgorzewo
    Perły 33
  • (87) 437 80 93

Galeria zdjęć