Nawigacja

Strony przedmiotu plastyka

PSO klasy IV i V

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  Z  PLASTYKI

Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

 

Obszary podlegające ocenianiu na plastyce – klasy IV- V

 1. Prace plastyczne (malarskie, rysunkowe, grafiki, rzeźba itp.).
 2. Prace pisemne (krzyżówki, kartkówki).
 3. Wypowiedzi ustne.
 4. Aktywność ucznia na lekcji i współpraca zespołowa.
 5. Przygotowanie ucznia do zajęć.
 6. Praca na lekcji.
 7. Aktywność pozalekcyjna (udział w konkursach plastycznych)

 

Uczeń ma obowiązek:

 1. Przychodzić przygotowany do zajęć.
 2. Systematycznie oddawać do oceny prace plastyczne.
 3. Zaliczyć wiadomości poznane na lekcji..
 4. Wykonywać prace plastyczne na lekcji.

 

Nauczyciel ma obowiązek:

 1. Systematycznie oceniać prace plastyczne.
 2. Sprawdzić wiadomości uczniów z przerobionego materiału.
 3. Udzielać informacji uczniom i rodzicom na temat ocen i postępów w nauce.

 

Nauczyciel może zezwolić uczniowi dokończyć pracę plastyczną w domu, jeżeli tempo jego pracy odbiega od reszty grupy, jednak praca ta nie może być oceniona wyżej niż na ocenę dobrą.

Uczeń za dodatkowe prace typu: projekty, albumy, pomoce dydaktyczne itp. może uzyskać dodatkową ocenę.

Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen 1-6. Ocenianiu podlegają wiadomości i umiejętności ucznia na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym zgodnie z planem wynikowym nauczyciela.

 

 

 

KLASA  IV

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu.

Ponadto za obowiązkowe ustala się:

 1. Przygotowanie do zajęć.
 2. Oddawanie prac plastycznych( co najmniej 3 w półroczu).
 3. Zaliczenie podstawowych terminów plastycznych: barwa, kreska, obraz, rzeźba).

 

OCENA DOSTATECZNA

Na ocenę dostateczną uczeń:

 1. Przychodzi przygotowany do zajęć.
 2. Oddaje prace plastyczne wykonane na lekcji.
 3. Zna poznane terminy plastyczne.

 

OCENA DOBRA

Na ocenę dobrą uczeń:

 1. Przychodzi przygotowany do zajęć.
 2. Posługuje się środkami wyrazu: kolor, linia, plama, bryła.
 3. Odróżnia dyscypliny artystyczne: malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę.
 4. Systematycznie oddaje prace wykonane na lekcji zgodnie z tematem zajęć.
 5. Rozpoznaje dzieła co najmniej 3 malarzy.

 

OCENA BARDZO DOBRA

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 1. Przychodzi zawsze przygotowany do zajęć.
 2. Jest aktywny na lekcji.
 3. Systematycznie oddaje prace wykonane na lekcji zgodnie z tematem zajęć, stosuje w nich własną inwencję twórczą, wprowadza ciekawe materiały.
 4. Wykorzystuje podstawowe zasady kompozycji: równowagę, symetrię, rytm.
 5. Swobodnie wypowiada się na temat treści, charakteru, nastroju i elementów budowy dzieła plastycznego.

 

OCENA CELUJĄCA

Ustala się, że ocenę celującą może otrzymać uczeń, który umiejętnościami i wiadomościami wyróżnia się na poziomie klasy IV, a ponadto systematycznie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia artystyczne poprzez:

udział w zajęciach pozalekcyjnych ,

udział w konkursach plastycznych na różnych szczeblach,

udział w wystawach indywidualnych lub zbiorowych poza szkołą,

zdobywanie miejsc w konkursach od szczebla powiatowego

powiatowego ( 3 w półroczu)

Klasa V

Ocena dopuszczająca

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu. Ponadto za obowiązkowe ustala się:

- przygotowanie do zajęć,

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego,

- oddawanie prac plastycznych (co najmniej 4 w półroczu),

- zaliczenie co najmniej 4 terminów plastycznych: kompozycja, płaskorzeźba, Partenon, powidok

 Ocena dostateczna

Na ocenę dostateczną uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dopuszczającą oraz:

- przychodzi przygotowany do zajęć,

- prowadzi zeszyt przedmiotowy,

- oddaje prace plastyczne wykonane na lekcji,

- zna poznane terminy plastyczne,

- wie na czym polega statyka i dynamika w kompozycji,

- zna podstawowe wiadomości o rodzajach barw ( czyste – złamane, ciepłe – zimne, dopełniające).

Ocena dobra

Na ocenę dobrą uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dostateczną oraz:

- przychodzi przygotowany do lekcji,

- systematycznie uzupełnia i prowadzi zeszyt przedmiotowy,

- systematycznie oddaje prace wykonane na lekcji,

- stosuje w swoich pracach wiadomości o barwach, światłocieniu, walorze, kompozycji statycznej i dynamicznej, otwartej i zamkniętej,

- rozpoznaje budowle charakterystyczne dla starożytnej Grecji i Rzymu.

Ocena bardzo dobra

Na ocenę bardzo dobrą uczeń opanował materiał wymagany na ocenę dobrą oraz:

- przychodzi zawsze przygotowany do zajęć,

- systematycznie oddaje prace wykonane na lekcji zgodnie z tematem zajęć, stosuje w nich poznane wiadomości, własną inwencję twórczą i ciekawe materiały,

- wykazuje wiedzę o sztuce : prehistorycznej, starożytnej Grecji, Rzymu, Romanizmu, Gotyku, Renesansu - zna przedstawicieli.

Ocena celująca

Ustala się, że ocenę celującą może otrzymać uczeń, który umiejętnościami i wiadomościami wykracza ponad poziom klasy V, a ponadto systematycznie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia artystyczne poprzez:

- udział w zajęciach pozalekcyjnych koła plastycznego w szkole lub w domach kultury,

- udział w konkursach plastycznych na różnych szczeblach,

- udział w wystawach indywidualnych lub zbiorowych poza szkołą,

- zdobywanie miejsc i wyróżnień w konkursach na różnych szczeblach. 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU PLASTYKA

II etap edukacyjny: klasy IV–VI

 

Cele kształcenia– wymagania ogólne

 

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja

sztuki.

II. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.

III. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki.

 

Treści nauczania– wymagania szczegółowe

 

1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja

sztuki. Uczeń:

1) określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi

dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w swoim środowisku lokalnym

i regionalnym, a także uczestniczy w życiu kulturalnym tego

środowiska (zna placówki kultury działające na jego rzecz);

2) korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej

działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora).

2. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę. Uczeń:

1) podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami

wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki (fotografika, film)

w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały,

narzędzia i techniki właściwe dla tych dziedzin sztuki);

2) realizuje projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu

wizerunku i otoczenia człowieka oraz upowszechnianiu kultury

w społeczności szkolnej i lokalnej (stosując także narzędzia i wytwory

multimedialne).

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki. Uczeń:

1) rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach jak: architektura,

sztuki plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki (fotografika, film)

i przekazach medialnych (telewizja, Internet);

2) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące

do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury oraz opisuje ich

funkcje i cechy charaktery styczne na tle epoki (posługując się podstawowymi

terminami i pojęciami właściwymi dla tych dziedzin sztuki).

 

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI

 

Nauczyciel w realizacji przedmiotu powinien dążyć do rozwijania myślenia

twórczego uczniów oraz poprzez odpowiednio dobrane metody przygotowywać

ich do uczestnictwa w kulturze i do stosowania nabytych umiejętności

w życiu codziennym. Szkoła powinna stwarzać możliwości czynnego uczestnictwa uczniów w kulturze, w wystawach i wydarzeniach artystycznych, organizowanych w szkole i po za szkołą.

Zalecane jest odpowiednie wyposażenie pracowni w środki dydaktyczne,

w tym reprodukcje dzieł sztuki.

Nauczyciel powinien uwzględniać możliwości uczniów i dostosować do nich

wymagania edukacyjne.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Perłach
  11-600 Węgorzewo
  Perły 33
 • (87) 437 80 93

Galeria zdjęć