Nawigacja

Strony przedmiotu muzyka

Przedmiotowy System Oceniania

         

PRZEDMIOTOWY SYSTEM  OCENIANIA - MUZYKA
SZKOŁA PODSTAWOWA W PERŁACH

 

     Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na lekcjach muzyki.

 

      STANDARDY  WYMAGAŃ

l .  Uczeń zobowiązany jest  być na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.

2.   Ma obowiązek posiadania książki i  zeszytu.

3.   Powinien być przygotowany do każdej lekcji .

4.  Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć 2 razy w ciągu półrocza.

     Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji. Nie może ono dotyczyć

     zapowiedzianej kartkówki.  Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń

     otrzymuje ocenę niedostateczną.

5.  Kartkówki będą zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. W razie

     nieobecności na kartkówce zalicza materiał ustnie lub pisemnie w ciągu

     2 tygodni.

6.  Stosuje się sześciostopniową skalę ocen, także "+" i "-".

7 . Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, jeżeli uzupełni braki,

     które tę ocenę spowodowały.

8. Może poprawić niedostateczną ocenę półroczną lub roczną

    przedstawiając uzupełniony zeszyt,  zaliczając

    wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału jak również wykonując

    określone pieśni lub piosenki.

 

 

FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

           l.  Odpowiedzi ustne :         l raz w półroczu. 

           2. Kartkówki :                    1 razy w półroczu.

           3. Śpiew:                            3 razy w półroczu.

           4. Gra na instrumencie :     1 raz w półroczu.

           5. Uczestnictwo w zajęciach : szczególna aktywność na lekcji nagradzana

               jest oceną celującą.

           6. Udział w konkursach lub występach chóru szkolnego jest premiowany

               oceną celującą.

 

 KRYTERIA OCENY

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

•  podejmuje działania innowacyjne, posiada umiejętności wprowadzania własnych pomysłów

    w procesie kształcenia,

•  posiada umiejętności  praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,

•  rozwija swoja wiedzę  i umiejętności podejmując dodatkowe zadania, osiągając sukcesy

   w  zajęciach pozalekcyjnych (chór szkolny, koncerty)

•  reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych,

•  jego wiedza i umiejętności opanowane zostały w bardzo wysokim stopniu

•  potrafi dokonać  samooceny swojej pracy,

• płynnie wypowiada się ; wypowiedz popiera ilustracjami, własnoręcznie wykonanymi

   planszami, rekwizytami lub ciekawostkami z innych źródeł  niż  podręcznik szkolny,

• spełnia wszystkie kryteria oceniania, wykazuje ogromny wkład pracy i zaangażowanie.

 

Ocenę bardzo dobra otrzymuje uczeń, który:

 

•  opanował zakres wiedzy i umiejętności w wysokim stopniu,

•  potrafi współdziałać  w grupie (zespołowo) i wykazuje aktywna postawę w pracach

    indywidualnych,

•  wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról,

•  uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,

•  starannie wykonuje ćwiczenia muzyczne,

•  bierze aktywny udział w lekcjach,

•  płynne wypowiedzi opiera na wiadomościach z podręcznika szkolnego, często

   z przygotowanymi rekwizytami,

•  poprawnie formułuje wnioski.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

•  opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w stopniu średnim,

•  wykazuje zaangażowanie i wysiłek w podejmowaniu działań  muzycznych,

•  stara się uczestniczyć  w formach aktywnych procesu kształcenia,

•  najczęściej otrzymuje dobre oceny cząstkowe,

•  poprawnie formułuje wnioski,

•  zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie,

•  jest skupiony na lekcjach, wykazuje gotowość  i zdolność  zabierania głosu                                      

 w  dyskusjach, ewentualnie po zachęcie ze strony nauczyciela,

 

•  odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról.

 

Ocenę  dostateczną  otrzymuje uczeń, który:

 

•  opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym (luki w wiadomościach

   o charakterze szczegółowym),

•  poprawnie wykonuje ćwiczenia, ale nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie

   podejmuje wszelkie działania,

•  rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych,

•  najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe,

•  ma problemu z obrona swoich poglądów,

•  czasami poprawnie formułuje wnioski.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

•  opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym,

•  ma spore luki w wiadomościach objętych programem z szansa ich wypełniania

  (ewentualnie przy pomocy nauczyciela),

•  nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,

•  biernie uczestniczy w dyskusjach,

•  zgodnie z postawionym tematem ,ale niestarannie wykonuje ćwiczenia,

•  nie formułuje własnych wniosków.

 

 

 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

•  ma bardzo duże luki w wiadomościach objętych programem, trudne do uzupełnienia;

   nawet w stopniu elementarnym nie opanował materiału i nie  nabył umiejętności

   wskazanych w programie nauczania,

•  nie jest zainteresowany przedmiotem,

•  nie bierze udziału w działaniach twórczych,

•  nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,

•  nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny,

•  ma lekceważący stosunek do przedmiotu i samego nauczyciela.

 

        W ocenianiu ucznia brany jest pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązanie się z obowiązków związanych z tymi  zajęciami.

 

        Ocena niedostateczna, nie jest skutkiem możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach. Wystawia się  ją  jedynie w przypadku, gdy uczeń nie przyjmuje żadnej formy pomocy ze strony nauczyciela.

 

 

                                                                                  Opracowała:

                                                                                                           Agata Kulesza

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Perłach
    11-600 Węgorzewo
    Perły 33
  • (87) 437 80 93

Galeria zdjęć