Nawigacja

Strony przedmiotu matematyka

Przedmiotowy System Oceniania

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Perłach

 

Przedmiotowy System Oceniania na Matematyce

 

Remigiusz Kaczyński

 

Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego, i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego indywidualne cechy psychofizyczne ucznia oraz pełniącego funkcję informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych;

- Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej w Perłach;

- Podstawę programową z matematyki;

- Realizowany materiał wg programu nauczania.

PRZEDMIOT OCENY:

  - odpowiedzi ustne (merytoryczność)

  - odpowiedzi pisemne (tzw. kartkówki, sprawdziany, prace klasowe, diagnozy)

  - zadania domowe

  - zeszyt ćwiczeń

  - zeszyt przedmiotowy

  - praca na lekcji (ćwiczenia)

  - aktywność na lekcji

  - praca dodatkowa (zadania dodatkowe)

  - udział w konkursach

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

1. Formy ustne:

  - odpowiedzi indywidualne (z 3 ostatnich lekcji)

  - wypowiedzi w klasie (tzw. aktywność)

2. Formy pisemne zapowiedziane:

Sprawdziany, diagnozy i prace klasowe  –  przeprowadzony  po  zakończeniu  działu.  Nauczyciel  określa  wcześniej  zakres  materiału objęty  sprawdzianem,  a  termin  sprawdzianu  z  tygodniowym wyprzedzeniem  zapisuje  w dzienniku  lekcyjnym. Sprawdziany i prace klasowe poprzedzone są lekcją powtórzeniową. Czas trwania do 45 min.

Osoba  nieobecna  na  diagnozie, sprawdzianie lub pracy klasowej  ma  obowiązek  zaliczyć  w  terminie  2  tygodni (od  daty  powrotu  do szkoły) partię materiału, którą obejmował  sprawdzian (diagnoza, praca klasowa). Zlekceważenie  tego obowiązku  lub nieusprawiedliwiona nieobecność  tylko  na  lekcji,  na  której  odbywał  się  sprawdzian  upoważnia  nauczyciela  do  wpisania  oceny niedostatecznej.

3. Formy pisemne niezapowiedziane:

Kartkówka – obejmuje materiał z 3 ostatnich tematów, nie musi być zapowiedziana, czas trwania: do 15 minut.

4. Formy zadań domowych:

  - bieżące (utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji)

  - długoterminowe - stanowiące pracę nad projektem tematycznym

  - inne  (samodzielne  propozycje  uczniów)  poszerzające  zakres  realizowanych  na     zajęciach  treści  - prezentowane w formie pisemnej lub innej

Prace klasowe, sprawdziany i prace domowe są obowiązkowe.

Za niesamodzielna pracę uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

TRYB OCENIANIA

Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne w stopniu wg skali 1-6. W stopniach szkolnych (1-6), przewidywane są także znaki + i — przy ocenach cząstkowych. Stosowane są także „+” i „-„ wystawiane za prace domowe, aktywność na lekcji i wykonywanie poleceń. Po zdobyciu przez ucznia trzech plusów symbole te zamieniane są na ocenę bardzo dobrą w kategorii aktywność (w uzasadnionych przypadkach po zdobyciu pięciu plusów symbole te zamieniane są na ocenę celującą w kategorii aktywność). Zdobycie trzech minusów skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej w kategorii aktywność.

JAWNOŚĆ OCEN

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem uczącym.

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia wystawionej oceny.

POPRAWA OCEN

Uczeń ma  prawo  do  jednorazowego  poprawienia  sprawdzianu,  z  którego  uzyskał  ocenę  niedostateczną w terminie 2  tygodni od daty oddania pracy  sprawdzonej  i ocenionej przez nauczyciela. Otrzymana  z poprawy ocena jest wpisywana obok poprzedniej i obie są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny półrocznej czy rocznej. Maksymalna ocena jaką można uzyskać z poprawy to bardzo dobra. Termin i formę poprawy należy ustalić z nauczycielem.

Uczeń  nieobecny  na  lekcji musi  nadrobić  zaległości,  a w  przypadku  problemów  ze  zrozumieniem treści, może (a nawet powinien) zgłosić się do nauczyciela.

NIEPRZYGOTOWANIE SIĘ UCZNIA DO ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Uczeń  ma  prawo  dwa razy  w  półroczu  zgłosić  nieprzygotowanie  do  lekcji  i  brak  zadania  domowego,  które nauczyciel odnotuje w dzienniku, które  to nie będą brane pod uwagę przy klasyfikacji półrocznej czy rocznej. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem „-„. Zadanie domowe nie odrobione na bieżącą lekcję winno być odrobione na kolejną lekcję. Nie zgłoszenie nieprzygotowania skutkuje wstawieniem uczniowi oceny niedostatecznej. Zgłoszenie braku przygotowania musi  się odbyć na początku  lekcji, a nie w czasie jej  trwania.  Prawo to  nie  dotyczy  sprawdzianów zapowiadanych  wcześniej. 

Osoby,  które  były  nieobecne  na  lekcjach  dłużej  niż  tydzień  mają  automatycznie usprawiedliwione nieprzygotowanie.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Posiadł wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu nauczania matematyki w danej klasie;

Samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia;

Biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych;

Potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania matematyki w danej klasie;

Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania;

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie;

Poprawnie stosuje wiadomości,

Samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

Opanował umiejętności i wiadomości w stopniu zadowalającym;

Wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ma braki w opanowaniu programu, ale te braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z matematyki w ciągu dalszej nauki;

Rozwiązuje zadania  teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania matematyki w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach nie pozwalają na dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;

Nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.

Oceny ustalane są wg. następującego przelicznika procentowego:

-ocena niedostateczna – 0% do 39%

-ocena dopuszczająca – 40% do 50%

-ocena dostateczna – 51% do 70%

-ocena dobra – 71% do 90%

-ocena bardzo dobra – 91% do 97%

-ocena celująca – 98 do 100% 

Przy wystawianiu oceny rocznej uwzględniamy ocenę za I i II półrocze.

Przy wystawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę zarówno oceny cząstkowe jak i ocena śródroczna. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych lecz odzwierciedleniem poziomu wiadomości i umiejętności. Ważna jest również aktywność na lekcji i systematyczna praca ucznia.

W  sprawach  nieobjętych  Przedmiotowym  Systemem  Oceniania  ma  zastosowanie  Wewnątrzszkolny  System Oceniania.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Perłach
    11-600 Węgorzewo
    Perły 33
  • (87) 437 80 93

Galeria zdjęć