Nawigacja

Strony przedmiotu j.polski

Przedmiotowy System Oceniania

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA -

        

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej w Perłach.

 

 ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

 1. PSO ma na celu wspieranie intelektualnego i osobowościowego rozwoju ucznia.
 2. Na początku roku szkolnego dokonuje się diagnozy wstępnej poziomu wiedzy i umiejętności uczniów (w klasie IV w formie pisemnej).
 3. Na początku roku szkolnego uczniowie oraz rodzice otrzymują informację o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 4. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielowi rzetelnej informacji o specjalnych uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia.
 5. Każda ocena jest opatrzona komentarzem nauczyciela ustnym lub pisemnym.
 6. Zawartością komentarza są wskazówki dla ucznia, w jaki sposób może on podnieść swoje osiągnięcia edukacyjne.
 7. Stosuje się dwa poziomy wymagań: podstawowy i ponadpodstawowy.
 8. Wymagania ponadpodstawowe zawierają w sobie wymagania podstawowe. Aby zaliczyć poziom ponadpodstawowy, należy najpierw zaliczyć poziom podstawowy.
 9. Stosuje się sześciostopniową skalę ocen, także "+" i "-".
 10. Prace klasowe i sprawdziany - co najmniej 6 w roku: 4 prace z literatury i 2 z nauki o języku. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły po uprzednim zapoznaniu się z wymaganiami.
 11. Uczeń ma prawo do poprawy prac klasowych, jeżeli otrzymał ocenę niedostateczną.
 12. Prace klasowe i sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
 13. Wszystkie prace klasowe uczeń musi poprawić, czyli dokonać analizy i korekty popełnionych błędów.
 14. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane. Obejmują co najwyżej trzy ostatnie tematy lekcyjne bądź jakieś jedno zagadnienie.
 15. Pisemne prace domowe, czyli wypracowania różnego typu nie są zadawane z lekcji na lekcję. Uczeń pisze co najmniej jedno wypracowanie na dwa miesiące. Brak wypracowania jest równoznaczny z oceną niedostateczną.
 16. Przygotowaniem do lekcji jest przeczytanie krótkiego tekstu literackiego, lektury, wykonanie ćwiczeń. Niewykonanie skutkuje punktami ujemnymi za niewypełnianie obowiązków szkolnych.
 17. Dwa razy w półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie się do lekcji bez żadnych sankcji.
 18. Sprawdziany i prace klasowe są przechowywane, uczeń i jego rodzice mają do nich wgląd.
 19. Nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę, jeśli stwierdzi, że praca jest odpisana od kolegi, z jakichś opracowań bądź Internetu.
 20. W słabym zespole klasowym można niektóre kryteria ocen i wymagań obniżyć.

 

 OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU

Przyjmuje się następujące obszary podlegające ocenianiu:

 • zeszyt,
 • aktywność na lekcji,
 • przygotowanie do lekcji (ćwiczenia, przeczytanie tekstu literackiego),
 • czytanie,
 • wypowiedzi ustne,
 • wypowiedzi pisemne,
 • sprawdziany, testy,
 • kartkówki,
 • prace klasowe,
 • zadania dodatkowe.
   

Zeszyt przedmiotowy ucznia sprawdzany jest dwa razy w półroczu, a ocenie podlegają:

 • estetyka pisma,
 • systematyczność zapisów,
 • strona graficzna,
 • poprawność zapisu z tablicy.
   

Aktywność na lekcji oceniana jest za pomocą „plusów”. Plus ma motywować do zdobywania i podwyższania umiejętności przedmiotowych i ogólnych.

Plusy dotyczą  aktywności i postaw wyrażających się takimi osiągnięciami, jak:

 • zabrania głosu na lekcji,
 • aktywna współpraca w zespole,
 • samodzielne odszukiwanie informacji w różnych źródłach,
 • zadania praktyczne – niewerbalne wytwory pracy.

Pięć plusów daje ocenę bardzo dobrą, osiem - celującą.

Przygotowanie do lekcji 

 • obejmuje ćwiczenia z nauki o języku i literatury oraz dłuższe wypowiedzi przewidziane w programie nauczania,
 • brak wykonanych ćwiczeń z nauki o języku i literatury odznaczany jest w ocenie zachowania: pierwszy brak (poza dozwolonymi dwoma nieprzygotowaniami) - uwaga za 0 punktów, kolejne - za minus 3 punkty za niewypełnianie obowiązków szkolnych.
   

Czytanie – ocenie podlegają:

 • technika czytania (czytanie głośne i wyraźne),
 • ciche czytanie ze zrozumieniem,
 • czytanie z uwzględnieniem celu (np. informacja, przeżycie).
   

Wypowiedzi ustne obejmują:

 • dłuższe wypowiedzi na określony temat,
 • recytację poezji i fragmentów prozy.
   

Wypowiedzi pisemne :

 • dłuższe i krótsze formy wypowiedzi na określony temat - są pisane przez uczniów w zeszytach przedmiotowych,
 • brak wypracowania skutkuje oceną niedostateczną,
 • uczeń może poprawić każdą ocenę niedostateczną z wypracowania,
 • ocena z wypracowania jest opatrzona komentarzem.
   

Sprawdziany – literackie i językowe (w tym dyktanda):

 • godzinny sprawdzian z nauki o języku – przynajmniej dwa razy w roku,
 • sprawdziany oceniane są w skali punktowej przyjętej w PSO.
   

Kartkówki

 • na początku zajęć lekcyjnych cała klasa może napisać kartkówkę obejmującą materiał z co najwyżej trzech ostatnich jednostek lekcyjnych bądź jednego wybranego zagadnienia,
 • kartkówka ta jest obowiązkowa i traktowana jest jako bieżąca kontrola wiadomości i umiejętności.
   

Sprawdziany i kartkówki mogą być oceniane na podstawie punktów przeliczanych na oceny szkolne wg następujących kryteriów:

 • do 40% - niedostateczny,
 • 41% - 50% - dopuszczający,
 • 51% - 70% - dostateczny,
 • 71% - 90% - dobry,
 • 91% - 99% - bardzo dobry,
 • 100% - celujący.
   

Prace klasowe – w formie dłuższego wypracowania – dwa razy w półroczu.

Zadania dodatkowe obejmują:

 • udział w konkursach,
 • samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych,
 • czytanie i prezentację utworów literackich spoza kanonu lektur obowiązkowych,
 • samodzielne wykonywanie dodatkowych prac po uprzednim skonsultowaniu się
  z nauczycielem.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Perłach
  11-600 Węgorzewo
  Perły 33
 • (87) 437 80 93

Galeria zdjęć