Nawigacja

Regulamin pracowni komputerowej Netykieta Przedmiotowy System Oceniania

Strony przedmiotu Zajęcia Komputerowe

Regulamin pracowni komputerowej

 

 

Przepisy ogólne

 

1. W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.

2. Z pracowni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej w Perłach  oraz inne osoby jeżeli Dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę

3. Uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.

4. Uczniowie logują się i pracują tylko na własnych kontach.

5. Z Internetu można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela.

6. Uczniowie w pracowni zachowują się cicho, zgodnie z zasadami regulaminu, wykonując pracę wynikającą z toku lekcji

7. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.

8. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie sprzecznych z dobrymi obyczajami listów, wiadomości oraz zdjęć.

9. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.

10. Zabrania się używania oprogramowania pochodzącego z nielegalnych źródeł.

11. Składowanie na dyskach twardych własnych plików bez zgody nauczyciela oraz poza wyznaczonym przez niego folderem jest niedozwolone.

12. Usuwanie istniejących na dyskach twardych cudzych plików, dokonywanie w nich jakichkolwiek zmian, wykorzystywanie ich we własnych dokumentach jest zabronione.

13. Niedozwolone jest dokonywanie przez uczniów jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem.

14. Zabrania się uruchamiania sprzętu i programów bez wyraźnego polecenia nauczyciela.

15. Zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych nośników informacji ( płyty CD-ROM, DVD-ROM, pendrive itp.). Użycie ich możliwe jest po uzyskaniu zgody nauczyciela.

16. Uczniowie (lub ich prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.

17. Zabrania się wnoszenia do pracowni napoi oraz spożywania posiłków.

18. Przed przystąpieniem do pracy uczeń zobowiązany jest:

a)       sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia,

b)      dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).

19. Po zakończeniu zajęć należy:

a)       zamknąć wszystkie programy i dokumenty,

b)     wyłączyć komputer lub wylogować się ze swojego profilu (wg zaleceń nauczyciela)

c)      uporządkować swoje stanowisko pracy.

 

Pracownią administruje Opiekun Pracowni wyznaczony przez Dyrektora Szkoły

 

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów

 

1. W razie wypadku (np. porażenia prądem) należy natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie oraz powiadomić nauczyciela, który powinien niezwłocznie udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.

2. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia, który powinien niezwłoczni wyłączyć zasilanie główne.

3. W sytuacjach awaryjnych uczniowie powinni natychmiast przerwać wszystkie prace z sprzętem komputerowym, zachować spokój oraz ściśle wykonywać wszystkie polecenia nauczyciela

 

W razie alarmu przeciwpożarowego (trzy krótkie dzwonki) udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Perłach
    11-600 Węgorzewo
    Perły 33
  • (87) 437 80 93

Galeria zdjęć