Nawigacja

Strony przedmiotu historia i społeczeństwo

Przedmiotowy System Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORII

 

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej w Perłach.

 

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

1.    Cele oceniania :

·         uzyskanie informacji o poziomie edukacji ucznia,

·         dostarczanie rodzicom, uczniom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

·         ujawnienie braków i zaległości ucznia oraz pomoc w ich nadrobieniu,

·         motywacja do dalszej nauki.

2.  .Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z wymogami programowymi i systemem oceniania

3. Formy aktywności podlegające ocenie:

·         Odpowiedzi ustne :

- swobodna dłuższa wypowiedź na określony temat w oparciu

o pojęcia, daty i fakty historyczne. Przy odpowiedzi ustnej

obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji,

w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.

 

- aktywność na lekcji oceniana jest za pomocą "plusów", w ten sposób

uczeń jest motywowany do angażowania się w dyskusje, samodzielne wyszukiwanie informacji, pracy w grupie oraz czynnym udziale w lekcji.

Nauczyciel na koniec semestru wystawia każdemu uczniowi ocenę za aktywność, w przypadku braku aktywności uczeń może zostać poproszony o przygotowanie wypowiedzi na określony temat.

 

 

·         Wypowiedzi pisemne:

 - kartkówki ( 10 - 15 min. ) obejmujące zakres materiału

 z trzech ostatnich lekcji, mogą być niezapowiedziane ( mają

 rangę odpowiedzi ustnej).

 

 - sprawdziany podsumowujące poszczególny dział,

 poprzedzone są lekcję powtórzeniową z podaniem zakresu

 materiału. Zapowiedziane z co najmniej tygodniowym

 wyprzedzeniem

 

 - prace klasowe - co najmniej 2 w półroczu (przy dwóch godzinach lekcyjnych w tygodniu) lub 1 w półroczu (przy jednej godzinie lekcyjnej w tygodniu). Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może pisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły po uprzednim zapoznaniu się z wymaganiami. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany jest poprawić prace klasową do końca roku.

- wypowiedzi pisemne są oceniane zgodnie z punktacją PSO

do 40% - niedostateczny,

41% - 50% - dopuszczający,

51% - 70% - dostateczny,

71% - 90% - dobry,

91% - 99% - bardzo dobry,

100% - celujący.

 

·         Umiejętności doskonalone w domu :

 - praca domowa:

 ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania, poprawność rzeczowa,

 umiejętność prezentacji (w przypadku prac ustnych), zgodność

 z poziomem wymagań i oceniane są według skali celujący-

 bardzo dobry- dobry- dostateczny- dopuszczający.

 Pierwszy brak (dozwolony jeden raz) wykonanej krótszej pracy domowej skutkuje uwagą za 0 punktów, kolejny - za minus 3 punkty za niewypełnianie obowiązków szkolnych. Niewykonanie dłuższej pracy domowej (praca własna, np. referat, album, praca wytwórcza) skutkuje oceną niedostateczną.

 

·         Kontrola zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń

- co najmniej raz w półroczu  nauczyciel sprawdza zeszyt. Nauczyciel ocenia :

estetykę, tematykę zapisów, wykonanie prac domowych, natomiast w ćwiczeniach sprawdza poprawność wykonanych zadań.

 

 

·         Zadania dodatkowe obejmują:

             - udział w konkursach,

             - samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych,

             - samodzielne wykonywanie dodatkowych prac po uprzednim skonsultowaniu się z nauczycielem (np. projekt, referat, monografia, recenzja).

 

4. Sposób ustalenia oceny śródrocznej i rocznej

·         Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod

uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według

następującej kolejności:

- sprawdziany, prace klasowe

- odpowiedzi ustne i kartkówki,

- aktywność na zajęciach,

- aktywność pozalekcyjna,

- prace domowe i prace długoterminowe itp.

- posługiwanie się pomocami naukowymi (oś czasu, mapy, atlasy,

słowniki itp.)

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.

 

·         Klasyfikacji semestralnej i rocznej dokonuje się

na podstawie ocen cząstkowych .

 

·         Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował treści koniecznych,

- ma bardzo poważne braki w podstawowych wiadomościach

i umiejętnościach, uniemożliwiające dalszą naukę,

- nie przejawia chęci przyswajania nowych wiadomości i współpracy

 z nauczycielem,

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń,

- notorycznie nie odrabia pracy domowej.

 

·         Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

- wykazuje elementarną znajomość pojęć i faktów historycznych,

- ma duże braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą

 nauczyciela potrafi je nadrobić,

- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu

 trudności,

- przejawia gotowość i chęć do przyjmowania nowych wiadomości

 i współpracy z nauczycielem.

- stara się prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń,

- stara się czytać zagadnienia zawarte w podręczniku i wyróżnia fakty

 najistotniejsze,

- raczej odrabia zadania domowe.

 

·         Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

- opanował treści przewidziane w programie nauczania na poziomie

 podstawowym,

- rozwiązuje i wykonuje typowe zadania o podstawowym stopniu

 trudności i niewielkim stopniu złożoności- ocenia wydarzenie

 historyczne i opisuje z pomocą nauczyciela oraz pomocy

 dydaktycznych,

- zna podstawowe pojęcia historyczne,

- posiada znajomość podstawowej wiedzy faktograficznej,

- próbuje porównywać, selekcjonować i klasyfikować fakty

i informacje,

- odczytuje wydarzenia z osi czasu,

- określa wiek zdarzenia i zna ważne daty,

- dostrzega podstawowe związki pomiędzy różnymi faktami

 historycznymi,

- wykazuje minimalną aktywność na lekcji

- odrabia prace domowe

- poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

 

·          Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

           - potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem, materiałem

            źródłowym i wykonuje zadania o średnim stopniu trudności

             i złożoności,

           - poprawnie ocenia i opisuje wydarzenie historyczne,

           - wykazuje dużą znajomość faktów, pojęć i postaci historycznych,

           - ustnie i pisemnie stosuje terminy i pojęcia historyczne,

           - dokonuje uporządkowanej charakterystyki dziejów,

           - wykazuje się dużą znajomością dat,

           - prawidłowo posługuje się osią czasu- nanosi daty, określa wiek itp.

           - poprawnie posługuje się mapą,

           - rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem informacji

             z różnych źródeł wiedzy,

           - efektywnie współpracuje w zespole i dość aktywnie pracuje

             w grupie,

           - bierze udział w dyskusjach, wymianie poglądów.

           

●     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

         

           - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem

             nauczania historii,

           - sprawnie posługuje się wiadomościami łączy, analizuje i opisuje

             fakty i wydarzenia w oparciu o znajomość dat, postaci i pojęć

             historycznych,

           - stosuje chronologię i hierarchię treści,

           - rozwiązuje samodzielnie problemy, potrafi samodzielnie

              interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska historyczne,

            - posiada uporządkowaną wiedzę na temat epok historycznych i ich

              dążeń, idei, kultury materialnej i duchowej oraz problemów

              społecznych i gospodarczo- politycznych,

            - potrafi zastosować posiadaną wiedzę w ocenie bieżących wydarzeń,

            - biegle posługuje się mapą,

           - umiejętnie analizuje teksty źródłowe,

           - umie bronić swoich poglądów,

           - wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia.

 

·         Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 

- w wysokim stopniu opanował treści programowe,

- umie formułować oryginalne wnioski, hierarchizować

 i selekcjonować nabytą wiedzę,

- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,

- samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania.

 

·          Warunkiem uzyskania oceny celującej śródrocznej oraz rocznej jest

posiadanie przez ucznia najwyższych ocen ze sprawdzianów

celujących oraz bardzo dobrych!

 

·          Ocena śródroczna i roczna jest efektem pracy i nauki ucznia

podczas całego semestru oraz roku szkolnego- nie uwzględnia się

możliwości poprawiania ocen pod koniec roku lub półrocza.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Perłach
    11-600 Węgorzewo
    Perły 33
  • (87) 437 80 93

Galeria zdjęć