Nawigacja

Strony przedmiotu Biologia/Chemia

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy system oceniania z biologii i chemii

w Szkole Podstawowej w Perłach

 

Cele oceniania:

 - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

-  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

-  motywowanie ucznia do dalszej pracy,

- dostarczanie rodzicom, uczniom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach                 i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na lekcjach biologii/chemii.

 

2. Bieżące ocenianie obejmuje:

- odpowiedzi ustne,

- krótkie formy pisemne (kartkówki),

- prace klasowe,

- prace domowe,

- kontrola zeszytu przedmiotowego,

- referaty i inne prace samodzielne ucznia.

 

Ocenianie może objąć także:

- badanie wyników nauczania,

- aktywność ucznia na lekcjach,

- udział w konkursach i olimpiadach.

 

a) Odpowiedzi ustne obejmują materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji.

b) Krótkie formy pisemne tzw. ”kartkówki” mogą obejmować materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji i nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi. Nauczyciel ma obowiązek oddać ”kartkówkę” w ciągu 6 dni roboczych. W przypadku dłuższego przetrzymywania prac uczeń ma prawo nie wyrazić zgody na wystawienie oceny.

c) Prace klasowe obejmujące większą część materiału (dział lub 2 działy) .

 1. Nauczyciel podaje termin pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem, nie przewiduje się przesuwania terminu pracy klasowej na prośbę uczniów.
 2. Prac klasowych nie przeprowadza się bezpośrednio po przerwach świątecznych, feriach zimowych.
 3. Nauczycielowi przysługuje czas 10 dni pracy nauczyciela na sprawdzenie prac pisemnych. W przypadku dłuższego przetrzymywania prac uczeń ma prawo nie wyrazić zgody na wystawienie oceny.
 4. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. Ponowne nie przystąpienie do sprawdzianu kończy się wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika.

 Nauczyciel ma prawo zwolnić ucznia z zaliczania pracy klasowej, na której był nieobecny.

 1. W przypadku uzyskania przez uczniów z pracy klasowej 50% ocen niedostatecznych nauczyciel ma obowiązek umożliwić wszystkim chętnym poprawę w terminie 7 dni od podania ocen.
 1. W ocenie prac pisemnych ustala się następujący procentowy wskaźnik przeliczania punktacji pracy na daną ocenę:

od   0 do 40%   możliwych do zdobycia punktów ocena  1, 1+,

od 41 do 50%   możliwych do zdobycia punktów ocena  2, 2+,

od 51 do 70%   możliwych do zdobycia punktów ocena  3, 3+,

od 71 do 90%   możliwych do zdobycia punktów ocena  4, 4+,

od 91 do 99% możliwych do zdobycia punktów ocena             5, 5+

100% – ocena celująca.

 1. Uczeń, który korzystał z niedozwolonych pomocy podczas pisania pracy klasowej otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma prawa jej poprawiać.
 2. Praca klasowa napisana na stopień niedostateczny może być poprawiona w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jeśli uczeń nie pisał sprawdzianu w pierwszym terminie, nie przysługuje mu prawo poprawy pracy klasowej.

d) Badanie wyników nauczania obejmuje jedno półrocze lub rok nauki przedmiotu.

 1. Nauczyciel podaje termin o sprawdzianie co najmniej 4 tygodnie  przed kontrolą, nie przewiduje się przesuwania terminu sprawdzianu na prośbę uczniów.
 2. Nauczycielowi przysługuje czas 14 dni pracy nauczyciela na sprawdzenie badania wyników nauczania. W przypadku dłuższego przetrzymywania prac uczeń ma prawo nie wyrazić zgody na wystawienie oceny.

e) Kontrola zeszytu przedmiotowego obejmuje ocenę sposobu prowadzenia zeszytu, systematyczność i jakość wykonania prac domowych.

 1. Nauczyciel kontroluje i ocenia zeszyt przynajmniej raz w semestrze.

f) Kontrola prac domowych

 1. Nauczyciel ocenia przynajmniej dwie prace domowe w semestrze.

g) Uczeń może być oceniony minusem na lekcji za brak aktywności podczas lekcji (3 minusy  - ocena niedostateczna).

h) Uczeń może być oceniony stopniem lub plusem na lekcji za aktywność podczas lekcji (3 plusy - ocena bardzo dobra, 5 plusów – ocena celująca).

i) Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania do lekcji i możliwości odpowiedzi lub kartkówki, chyba że jest to nieobecność, przynajmniej, trzydniowa usprawiedliwiona.

j) Uczeń może zgłosić nie przygotowanie do lekcji z powodu uzasadnionej, ważnej przyczyny, ale decyzję o uwzględnieniu wniosku ucznia podejmuje nauczyciel. Powinien                to zrobić na początku zajęć.

k) Notoryczne nie przynoszenie podręcznika, zeszytu, zeszytu ćwiczeń lub innych obowiązkowych materiałów może spowodować obniżenie oceny.

3. Dokumentowanie procesu nauczania.

 1. Prace klasowe nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.
 2. Badanie wyników nauczania wraz z opracowaniem nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły.
 3. Oceny uzyskiwane przez uczniów wpisywane są do dziennika lekcyjnego w dniu wystawienia oceny bądź w szczególnych przypadkach w dniu następnym.

 

 

 

 

 

4. Procedura ustalania oceny semestralnej i końcowej.

 1. Wystawienie oceny klasyfikacyjnej odbywa w oparciu o średnią ważoną wszystkich ocen.

 

Uwaga: Oceny połówkowe przyjmują odpowiednio wartości:         2+..........2,5

3+..........3,5

4+..........4,5

5+..........5,5

 

Przy wyliczeniu średniej ocen bierze się od uwagę wszystkie oceny uzyskane przez ucznia.

a)  Ocena klasyfikacyjna zależy od wyliczonej w powyższy sposób średniej ocen.                         W przypadku oceny klasyfikacyjnej z przyrody stosuje się następujące przeliczniki:

 

poniżej 1,7

niedostateczny

1,7 – 2,59

dopuszczający

2,6 – 3,59

dostateczny

3,6 – 4,59

dobry

4,6  - 5,6

bardzo dobry

powyżej 5,6

celujący

 

b) Uzyskana na koniec okresu klasyfikacyjnego średnia ocen może być podwyższona maksymalnie o wartość 0,2. Jest to dodatek dotyczący uczniów wykazujących się sumiennością i systematycznością (brak ocen niedostatecznych, sprawdziany nie były poprawiane) oraz zaangażowaniem i aktywnością na lekcji. Nauczyciel podejmuje decyzję o podwyższeniu średniej ocen na podstawie własnych obserwacji pracy ucznia przez cały okres klasyfikacyjny i każdorazowo uzasadnia w formie ustnej na forum klasy.

c) Ocenę roczną wystawia się według tych samych zasad, biorąc do obliczenia średniej ocen oceny cząstkowe z całego roku szkolnego.

 1. O zagrożeniu semestralną i roczną oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia                  na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, ustalając indywidualny sposób poprawy. Wystawienie oceny odbywa się wówczas na podstawie spełnienia ustalonych indywidualnie z uczniem warunków, z pominięciem procedury podanej w PSO.
 2. Nie przewiduje się poprawiania oceny śródrocznej i rocznej wystawionej zgodnie z powyższymi ustaleniami.

 

 1. Uczniom, którzy biorą udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach ocena końcowa może być podwyższona o cały stopień.

 

 

 

 

                                                                                                                 Opracowała:

Agnieszka Linkiel

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Perłach
  11-600 Węgorzewo
  Perły 33
 • (87) 437 80 93

Galeria zdjęć