Nawigacja

Strony przedmiotu Fizyka

Przedmiotowy System Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI


Etap kształcenia – szkoła podstawowa (klasa 7 i 8)

WSTĘP


Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia ma na celu:
· bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce;
· pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań;
· uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie;
· wdrażanie ucznia do systematycznej pracy samokontroli i samooceny;
· ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia;
· korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciela;
· okresowe (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego nadany okres (rok  szkolny).

Oceny są jawne i motywowane na prośbę zainteresowanych. Dokonywane są systematycznie, w różnych formach, na każdej lekcji. Ocena semestralna i roczna określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany semestr (rok szkolny).

Przy ustalaniu stopnia bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia oraz obniża się wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono
deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie niektórym wymaganiom programowym.

W opracowaniu zawarto
1. Ustalenie wymagań programowych oraz kryteriów na poszczególne stopnie szkolne.
2. Sposoby informowania uczniów o wymaganiach.
3. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów z fizyki.
4. Zakończenie.

1. WYMAGANIA PROGRAMOWE ORAZ OGÓLNE KRYTERIA USTALANIA OCEN Z FIZYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE


Wymagania: Konieczne, Podstawowe, Rozszerzające, Dopełniające, Wykraczające
Stopnie: Dopuszczający, Dostateczny, Dobry, Bardzo dobry, Celujący


1. Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie spełnił poziomu wymagań koniecznych:
a) Nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia.
b) Nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.
c) Nie zna podstawowych praw, pojęć i wielkości fizycznych.

2. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne.
Wymagania konieczne dotyczą zapamiętania wiadomości. Uczeń jest w stanie zapamiętać i przypomnieć sobie treści podstawowych praw fizyki, podstawowych wielkości fizycznych, najważniejszych zjawisk fizycznych. Potrafi rozwiązywać (przy pomocy nauczyciela) proste
zadania teoretyczne i praktyczne. Zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki fizyki i przydatne w życiu codziennym.
Wymagania konieczne obejmują treści programowe:
• najbardziej przystępne,
• najczęściej stosowane,
• możliwie praktyczne.
Stopień dopuszczający uzyskuje uczeń, który:
a) Ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia
podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.
b) Zna treść podstawowych praw fizyki, definicje odpowiednich wielkości fizycznych,
potrafi wybrać właściwe prawa i wzory z przedstawionego zestawu, potrafi
przygotować tablice wzorów z przerobionego materiału.
c) Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
odczytywanie wartości z wykresów, umie sporządzić wykres na podstawie tabeli,
potrafi zapisać wzorem prawa lub definicje, obliczyć wartość definiowanych
wielkości, wyprowadza jednostki.
d) zna przykłady stosowania praw fizyki w życiu codziennym.


3. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe.
Wymagania podstawowe dotyczą zrozumienia wiadomości. Uczeń potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela: wyjaśnić, od czego zależą podstawowe wielkości fizyczne, takie jak np. gęstość, praca, rezystancja itp., zna jednostki tych wielkości, zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa fizyki oraz umie je potwierdzić odpowiednimi, prostymi eksperymentami.
Wymagania podstawowe obejmują treści:
• przystępne, proste, uniwersalne,
• niezbędne do dalszej nauki fizyki,
• użyteczne praktycznie dla ucznia.
Stopień dostateczny uzyskuje uczeń, który:
a) Opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na podstawie wymagań minimum programowego.
b) Posiada umiejętności określone na ocenę dopuszczający oraz rozwiązuje typowe zadania  eoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
c) Interpretuje wzory i prawa fizyczne (odtwórczo), przekształca wzory, opisuje zjawiska posługując się odpowiednią terminologią, z wykresu oblicza wielkości fizyczne i wyznacza ich zmiany,  nterpretuje wykresy.

4. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające.
Wymagania rozszerzające dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych. Uczeń posługuje się wiadomościami, które są rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych, uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, korzysta przy tym ze słowników, tablic i innych pomocy naukowych.
Wymagania rozszerzające obejmują treści:
• o zwiększonym stopniu trudności, rozszerzone,
• przydatne do stosowania w fizyce,
• użyteczne ogólnie w praktyce.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) Nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym.
b) Posiada umiejętności określone na ocenę dostateczny oraz poprawnie stosuje wiadomości,  rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne: korzystając z  wykresu potrafi przedstawić występujące zależności w innym układzie współrzędnych itp.
c) W obrębie danego działu posiada umiejętność powiązania różnych praw, zjawisk i zasad do zadań rachunkowych i problemów teoretycznych, potrafi przeprowadzić samodzielnie doświadczenie stosując właściwe przyrządy i metody pomiarowe.


5. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające.
Wymagania dopełniające dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych. Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności do: przeprowadzania szczegółowej analizy procesów fizycznych, projektowania doświadczeń potwierdzających prawa fizyczne, rozwiązywaniu złożonych zadań rachunkowych, np. wyprowadzanie wzorów, analiza wykresów.
Wymagania dopełniające obejmują treści:
• o znacznym stopniu trudności,
• stosowane specjalistycznie.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie.
b) posiada umiejętności określone na ocenę dobry oraz sprawnie posługuje się zdobytymi  wiadomościami z różnych działów fizyki, logicznie je łączy, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów łączących różne działy fizyki.
c) swobodnie stosuje terminologię fizyczną.
d) potrafi zaprojektować doświadczenie, przeprowadzić analizę wyników.

6. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające.
Wymagania wykraczające obejmują wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie. Uczeń inicjuje akcje wykraczające poza ramy programowe, sporządza z własnej inicjatywy materiały pomocne przy realizacji lekcji, posługuje się bogatym słownictwem fachowym, uczestniczy w konkursach z fizyki. Spełnienie tych wymagań, uzależnione od spełnienia wymagań dopełniających, ocenia się na stopień celujący.
Wymagania wykraczające obejmują treści:
• wykraczające poza program nauczania.
• naukowe.
• specjalistyczne.
• o złożonym, znacznym stopniu trudności.
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiada umiejętności określone na ocenę bardzo dobry
b) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie.
c) samodzielnie zdobywa wiedzę z różnych źródeł.
d) rozwija zainteresowania fizyką.
e) biegle rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, przedstawia oryginalne sposoby rozwiązania, samodzielnie rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania klasy.
f) samodzielnie planuje eksperymenty, przeprowadza je, analizuje wyniki i przeprowadza rachunek błędów.
g) formułuje hipotezy i weryfikuje je jakościowo i ilościowo.
h) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach z fizyki i astronomii.
i) popularyzuje fizykę i astronomię przygotowując odczyty, doświadczenia.
j) pomaga przy szkolnych konkursach: fizycznym i astronomicznym


2. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW O WYMAGANIACH
• Uczniowie zapoznają się z zasadami systemu wymagań na poszczególne stopnie na początku nauki przedmiotu.

 

3. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Sprawdzanie wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się za pomocą następujących metod :
a) sprawdziany pisemne: kartkówka, praca klasowa, badania wyników nauczania, testy kompetencji,
b) odpowiedzi,
c) sprawdziany praktyczne,

d) kontrola prac domowych,
e) kontrola zeszytów przedmiotowych,
f) obserwacja aktywności ucznia,
g) diagnoza wstępna.


Sprawdziany pisemne:
1. Kartkówka- krótka forma sprawdzianu - do 15 min, obejmująca max. 3 ostatnie lekcje.

2. Praca klasowa- dłuższa forma sprawdzianu wiedzy i umiejętności obejmująca część działu, dział lub dwa działy danego przedmiotu. Nauczyciel uprzedza uczniów o pracy klasowej co najmniej na tydzień przed sprawdzianem. Pracę klasową może poprzedzać lekcja powtórzeniowa. Po pracy  klasowej uczniowie pod kierunkiem nauczyciela dokonują jej poprawy ( w razie potrzeby).Prace klasowe sprawdzane są przez nauczyciela przez okres 10 dni. Prac klasowych nie przeprowadza się bezpośrednio po przerwach świątecznych, feriach zimowych itp. Błędy popełnione przez uczniów są poprawiane przez nauczyciela. W przypadku uzyskania przez uczniów z pracy klasowej 50% ocen
niedostatecznych nauczyciel ma obowiązek umożliwić wszystkim chętnym poprawę w uzgodnionym terminie.
Prace klasowe i kartkówki są oceniane według następującej punktacji:
40% do 50% dopuszczający
51% do 70% dostateczny
71% do 90% dobry
91% do 97% bardzo dobry
98% do 100%
Zasady udostępniania prac klasowych podane są w WSO


Odpowiedź ustna - Podstawę oceny za odpowiedź ustną stanowi pełna i samodzielna odpowiedź  ucznia na pytanie wg ustalonych wymagań programowych na odpowiednią ocenę.


Praca uczniów na lekcji - Oceniane jest samodzielne zgłaszanie się ucznia do:
a) Merytorycznej dyskusji nad tematem lekcji
b) Formułowania poprawnych wniosków, pytań, problemów itp.
c) Redagowania zapisu do zeszytu – notatki
d) Rozwiązania przy tablicy zadania rachunkowego, problemowego
e) Projektowania doświadczeń
f) Stawiania hipotez
g) Zauważenia błędu

 

Praca uczniów w domu i aktywność:
a) Wykonywanie zadań domowych
b) Wykonywanie pomocy naukowych
c) Przygotowanie referatów
d) Projektowanie ciekawych doświadczeń
e) Wykonywanie dodatkowych zadań
f) Udział w konkursach


Zasady poprawiania stopni:
1. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy klasowej, powinien to zrobić w terminie do dwóch tygodni lub ustalić datę z nauczycielem.
2. Kartkówek nie można poprawiać Oceny z kartkówki są równoważne z oceną z odpowiedzi
ustnej.
3. Nieobecność nieusprawiedliwiona na pracy klasowej lub kartkówce traktowana i liczona jest, jak 0%, które należy poprawić.
4. Uczeń ma prawo do próby poprawienia uzgodnionych z nauczycielem partii materiału, gdy ocena semestralna lub końcowo - roczna jest na pograniczu dwóch ocen.
5. Każda ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika, nie obniża ona już uzyskanej oceny.
Wszystkie oceny uzyskane przez ucznia brane są pod uwagę.
6. Uczeń przyłapany w trakcie sprawdzianu na niesamodzielnej pracy lub korzystaniu z jakichkolwiek materiałów otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma możliwości jej poprawienia.
Uwagi dodatkowe:
a) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji tzw. „Np.” raz w semestrze bez podania przyczyn. Nieprzygotowanie do lekcji oznacza również brak zadania domowego
b) Uczeń ma prawo zgłosić tzw. brak zeszytu, podręcznika, zbioru zadań bez konsekwencji
c) Zgłoszenie Np powinno nastąpić na początku lekcji przed sprawdzeniem obecności.
d) Nieprzygotowanie nie może być zgłoszone w przypadku zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych i powtórek, z wyjątkiem szczególnych wypadków losowych.

4. ZAKOŃCZENIE

Przedstawiony przedmiotowy system oceniania z fizyki ma być spójny z wewnątrzszkolnym
systemem oceniania. Jeżeli w którymś założeniu taki by się nie okazał, ważniejszy jest
wewnątrzszkolny system oceniania. Szczegółowe przedstawienie systemu oceniania z fizyki
ma na celu zapoznanie uczniów i rodziców w możliwie najprostszy sposób z obowiązującymi
przepisami.

 

Katarzyna Komsta

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Perłach
    11-600 Węgorzewo
    Perły 33
  • (87) 437 80 93

Galeria zdjęć