Nawigacja

Strony przedmiotu edukacja wczesnoszkolna

Przedmiotowy System Oceniania w klasach I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W PERŁACH

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 • Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia informacji                    o uczniach. Stała obserwacja uczniów przez nauczyciela i rozpoznawanie poziomu opanowania przez nich wiadomości i umiejętności, a także ich postaw społeczno- emocjonalnych w stosunku do wymagań edukacyjnych i gromadzenie informacji stanowi integralną część procesu nauczania, uczenia i wychowania.

 

Rozdział II - Cele edukacyjne

 • Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.
 • Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą.
 • Dbałość o to, aby dziecko rozróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej

(do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania
o przyrodę.

 • Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania
  i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki
  w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

 

 

Wykaz celów dla klas I- III

 

Klasa I:

 • wprowadzenie i utrwalenie liter, początkowa nauka czytania i pisania
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem i książkami
 • liczenie w zakresie 10
 • orientacja w najbliższym otoczeniu przyrodniczo-społecznym z wykorzystaniem doświadczenia i obserwacji
 • rozbudzanie zainteresowań kulturą i sztuką
 • rozwijanie poczucia estetyki, umuzykalnianie, edukacja motoryczno - zdrowotna
 • wdrażanie do funkcjonowania w zespole uczniowskim

Klasa II:

 • doskonalenie techniki czytania i pisania
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • rozszerzenie zakresu liczbowego, liczenie z wykorzystaniem czterech podstawowych działań matematycznych, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczo- społecznej z elementami kulturowymi
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym
 • rozwijanie wrażliwości na sztukę poprzez kontakt z literaturą, muzyką, malarstwem, rzeźbą, architekturą
 • rozwijanie sprawności motorycznej i edukacja zdrowotna
 • motywowanie do pracy w zespole

Klasa III:

 • czytanie ze zrozumieniem, stosowanie różnorodnych form wypowiedzi ustnych                              i pisemnych
 • znajomość zasad gramatycznych, orograficznych i kaligraficznych oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
 • pogłębianie zainteresowań czytelniczych
 • doskonalenie liczenia w zakresie 100, analiza treści zadań złożonych, wdrażanie do logicznego myślenia
 • liczenie dziesiątkami w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000
 • porównywanie  dowolnych  liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <,>, =
 • zapisywanie i odczytywanie liczb w zakresie 1000
 • pogłębianie znajomości środowiska społeczno- przyrodniczego wybranych regionów Polski, Europy i świata
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym
 • pogłębianie zainteresowań muzycznych, plastycznych, artystycznych dzieci oraz wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w kulturze
 • edukacja motoryczna, kształtowanie zdrowego, aktywnego stylu życia
 • przygotowanie do samodzielnej pracy i nauki

 

Rozdział III - Rola, rodzaj i funkcje oceny

Rola oceniania:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz                   o postępach w tym zakresie;
 •    udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce , zachowaniu oraz specjalnych uzdolnienia ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy

dydaktyczno -wychowawczej;

 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

 

Rodzaje ocen:

 • ocena bieżąca – informująca ucznia o jego postępach i zachowaniu, wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy usprawnić,
 • ocena podsumowująca śródroczna i końcoworoczna – wyrażona na piśmie, stanowi syntetyczną informację o osiągnięciach ucznia,
 • końcowa ocena rozwoju ucznia i jego możliwości - diagnozy końcowej - w klasie III. 

 

 

 Funkcje oceny:

 • Informacyjna – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, jakie umiejętności zdobyło, jaki był wkład pracy;
 • Korekcyjna – co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty;
 • Motywująca – zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na możliwość osiągnięcia sukcesu, oraz daje dziecku wiarę we własne siły.

 

 

 

Rozdział IV -Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów

 1. Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów

 • ustnie sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów
 • prace pisemne np. (dłuższe wypowiedzi ciągłe)
 • kartkówki - trwają nie dłużej niż 15 minut i nie muszą być zapowiadane. Nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu trzech dni
 • sprawdziany - trwają od 30 – 45 minut i muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem - nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu tygodnia; 
 • testy trwają 2/3 godziny i mogą być przeprowadzane w częściach w ciągu 2 dni; muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem - nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu 2 tygodni;
 • obserwacja uczenia się (praca w grupie)
 • posługiwanie się książką (głównie w przedmiotach humanistycznych)
 • aktywność
 • zadania domowe
 • prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze informacyjne
 • wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim w przedmiotach „artystycznych" oraz wychowaniu fizycznym).

 

2. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów.
Formy, jakie stosuje się w edukacji uczniów klas I - III do sprawdzania wiadomości
 i umiejętności pracy uczniów to:

 • ciche czytanie
 • głośne czytanie
 • przepisywanie
 • pisanie ze słuchu
 • pisanie z pamięci
 • wypowiedzi ustne
 • wypowiedzi pisemne
 • recytacja
 • prowadzenie zeszytu i ćwiczeń
 • samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura
 • dostrzeganie zjawisk przyrodniczych
 • liczenie pamięciowe
 • wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych
 • układanie zadań
 • przeprowadzanie pomiarów
 • stosowanie technik plastycznych i technicznych
 • dokładność i estetyka wykonania prac
 • wiedza o sztuce
 • śpiewanie
 • czytanie i zapisywanie nut
 • rozpoznawanie utworów muzycznych
 • wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych
 • sprawność fizyczna
 • aktywność na lekcji
 • praca w zespole.

 

 • Organizacja procesu sprawdzania

 

W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową.

Ocena końcoworoczna jest oceną opisową i ujmuje:

 • osiągnięcia wychowawcze:
 • wywiązywanie się z obowiązku ucznia
 • przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych
 • umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem odpowiednich norm
 • kulturalne zachowanie się poza szkołą
 • okazywanie szacunku innym osobom
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne
 • umiejętność wypowiadania się
 • technikę czytania i pisania
 • podstawy ortografii i gramatyki
 • liczenie w zależności od poziomu nauczania
 • rozwiązywanie zadań tekstowych
 • ogólną wiedza o otaczającym świecie
 • zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym
 • osobiste osiągnięcia uczniów.

 

b)  W klasach I-III oceny bieżące ustala się w punktach według następującej skali:1 - 6

 • 6  gdy  uczeń  opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności;
 •  5  gdy uczeń  opanował bardzo dobrze zakres wiadomości i umiejętności i  popełnia tylko drobne błędy;
 • 4  gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale pozwalają na dalsze opanowywanie treści;
 • 3  gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, sprawiający kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści;
 • 2  gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze kształcenie;
 •  1  gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi z zadaniami nawet    z     pomocą nauczyciela.

 

c)   Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:

 • Wyrażony cyfrą 6

Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

 • Wyrażony cyfrą 5 

Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!

 • Wyrażony cyfrą 4

Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki

 • Wyrażony cyfrą 3

Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony.

 • Wyrażony cyfrą 2

Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

 • Wyrażony cyfrą 1 

Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

 

d)  Dopuszcza się punkty ze znakiem plus (+) lub minus (-).

 

e)  W klasach I-III przeprowadzane będą testy tempa czytania i pisania.

      W klasach II i III  testy   „Czytanie ze zrozumieniem”.

 

f)  Pod koniec pierwszego etapu edukacji dopuszcza się możliwość przeprowadzenia   testu

    kompetencji dla klas III.

 

g) Wyniki testu kompetencji kl. III zostają przekazane wychowawcom klas IV.

h) Pisania z pamięci i ze słuchu oceniane są następująco :

 

 • (6) :   0 błędów
 • (5) :    1 błąd
 • (4) :    2 błędy
 • (3+):   3 błędy
 • (3) :    4 błędy
 • (2+):  5 błędów
 • (2) :    6 błędów
 • (1) :     7 i więcej błędów

 

i) Prace sprawdzające (dyktanda, sprawdziany, testy) będą oceniane wg obowiązującej skali ocen, wynik wpisany do dziennika i  omówiony z uczniami. Prace przekazane rodzicom do wglądu.

j) Podstawą do ustalenia oceny jest minimum pięć oceny cząstkowych z edukacji środowiska społeczno-przyrodniczego, z edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej i fizycznej, natomiast z edukacji polonistycznej i matematycznej, co najmniej 10 ocen.

 

k) Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy wychowania fizycznego nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego możliwości w tym zakresie.

 

l) Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w ciągu półrocza oraz po nieobecności z powodu choroby. Fakt nieprzygotowania uczeń zgłasza na początku zajęć,
 w przeciwnym razie nie będzie on usprawiedliwiony.

 

ł) W przypadku niezrozumienia określonego zagadnienia, partii materiału, uczeń powinien zgłosić to nauczycielowi.
 

 

 

 

Rozdział V- Sposoby informowania uczniów i ich rodziców

 o indywidualnych osiągnięciach

 • Przedmiotowy system oceniania przedstawiony jest uczniom na jednych z pierwszych zajęć w danym roku szkolnym.

 

 • Przedmiotowy system oceniania przedstawiony jest rodzicom na pierwszym zebraniu
  w danym roku szkolnym. 

 

 • Ocenianie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej jest jawne i odbywa się na bieżąco                       w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza wykonywane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować. Podkreśla osiągnięcia ucznia.

 

 • Informacje o postępach ucznia w nauce i pracy rodzice uzyskują podczas kontaktów indywidualnych z nauczycielem, podczas zebrań z rodzicami organizowanymi zgodnie
  z kalendarzem szkolnym.

 

 • Podczas zebrań z rodzicami organizowanymi w ciągu semestru nauczyciel przekazuje informacje o postępach dziecka na specjalnie przygotowanych kartkach, w postaci punktów
  z poszczególnych edukacji .

 

 • Prace ucznia (zeszyty dyktand, prace samodzielne, sprawdziany, itp.) udostępniane są uczniom  i rodzicom na ich prośbę.

 

 • W przypadku trudności w nauce, częstszego nieprzygotowania do zajęć – rodzice informowani będą podczas organizowania indywidualnych spotkań z nauczycielem.

 

 • W przypadkach utrudnionych kontaktów z rodzicem informacje zostaną przekazane telefonicznie.

 

 •  Ocenę śródroczną otrzymuje rodzic po zakończeniu I półrocza.

 

 • Ocenę roczną otrzymuje rodzic w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie szkolnym.

 

 • Po zakończeniu roku szkolnego uczeń może zostać nagrodzony:
 • listem gratulacyjnym,
 • dyplomem 
 • nagrodą książkową

 

Rozdział VI - Warunki poprawiania oceny z przedmiotów

obowiązkowych i dodatkowych

 • W klasach I-III dopuszcza się poprawianie oceny bieżącej na prośbę ucznia lub rodziców
   w formie dogodnej dla ucznia (pisemnej, ustnej).

 

                                      Opracowała: Agata Kulesza, Dorota Dąbrowska, Kazimiera Wincza

 

 

 

 

                                                                        

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Perłach
  11-600 Węgorzewo
  Perły 33
 • (87) 437 80 93

Galeria zdjęć