• Przedmiotowy System Oceniania

    • Przedmiotowy system oceniania z przyrody

     w Szkole Podstawowej w Perłach

      

     Cele oceniania:

      - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

     -  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

     -  motywowanie ucznia do dalszej pracy,

     - dostarczanie rodzicom, uczniom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

     1.Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na lekcjach przyrody.

     2.Bieżące ocenianie obejmuje:

     - odpowiedzi ustne,

     - krótkie formy pisemne (kartkówki),

     - prace klasowe,

     - prace domowe,

     - kontrola zeszytu przedmiotowego,

     - referaty i inne prace samodzielne ucznia.

     Ocenianie może objąć także:

     - badanie wyników nauczania,

     - aktywność ucznia na lekcjach,

     - udział w konkursach i olimpiadach.

     a) Odpowiedzi ustne obejmują materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji.

     b) Krótkie formy pisemne tzw. ”kartkówki” mogą obejmować materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji i nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi. Nauczyciel  ma obowiązek oddać ”kartkówkę” w ciągu 6 dni roboczych. W przypadku dłuższego przetrzymywania prac uczeń ma prawo nie wyrazić zgody na wystawienie oceny.

     c) Prace klasowe obejmujące większą część materiału (dział lub 2 działy) .

     v    Nauczyciel podaje termin pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem, nie przewiduje się przesuwania terminu pracy klasowej na prośbę uczniów.

     v    Prac klasowych nie przeprowadza się bezpośrednio po przerwach świątecznych, feriach zimowych.

     v    Nauczycielowi przysługuje czas 10 dni pracy nauczyciela na sprawdzenie prac pisemnych. W przypadku dłuższego przetrzymywania prac uczeń ma prawo nie wyrazić zgody na wystawienie oceny.

     v    Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą to powinien to uczynić w terminie uzgodnionym przez nauczyciela. Ponowne nie przystąpienie do sprawdzianu kończy się wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika.

      Nauczyciel ma prawo zwolnić ucznia z zaliczania pracy klasowej, na której był nieobecny.

     v    W przypadku uzyskania przez uczniów z pracy klasowej 50% ocen niedostatecznych nauczyciel ma obowiązek umożliwić wszystkim chętnym poprawę  w terminie 7 dni od podania ocen.

     v    W ocenie prac pisemnych ustala się następujący procentowy wskaźnik przeliczania punktacji pracy na daną ocenę:

     od   0 do 40%   możliwych do zdobycia punktów ocena  1, 1+,

     od 41 do 50%   możliwych do zdobycia punktów ocena  2-, 2, 2+,

     od 51 do 70%   możliwych do zdobycia punktów ocena  3-, 3, 3+,

     od 71 do 90%   możliwych do zdobycia punktów ocena  4-, 4, 4+,

     od 91 do 99% możliwych do zdobycia punktów ocena 5-, 5,

     100% – ocena celująca.

     v    Uczeń, który korzystał z niedozwolonych pomocy podczas pisania pracy klasowej otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma prawa jej poprawiać.

     v    Praca klasowa napisana na stopień niedostateczny może być poprawiona w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Jeśli uczeń nie pisał sprawdzianu    w pierwszym terminie, nie przysługuje mu prawo poprawy pracy klasowej.

     d) Badanie wyników nauczania obejmuje jedno półrocze lub rok nauki przedmiotu.

     v    Nauczyciel podaje termin o sprawdzianie co najmniej 4 tygodnie  przed kontrolą, nie przewiduje się przesuwania terminu sprawdzianu na prośbę uczniów.

     v    Nauczycielowi przysługuje czas 14 dni pracy nauczyciela na sprawdzenie badania wyników nauczania. W przypadku dłuższego przetrzymywania prac uczeń ma prawo nie wyrazić zgody na wystawienie oceny.

     e) Kontrola zeszytu przedmiotowego obejmuje ocenę sposobu prowadzenia zeszytu, systematyczność i jakość wykonania prac domowych.

     v    Nauczyciel kontroluje i ocenia zeszyt przynajmniej raz w półroczu.

     f) Kontrola prac domowych

     v    Nauczyciel ocenia przynajmniej dwie prace domowe w półroczu.

     g) Uczeń może być oceniony minusem na lekcji za brak aktywności podczas lekcji (3 minusy  - ocena niedostateczna).

     h) Uczeń może być oceniony stopniem lub plusem na lekcji za aktywność podczas lekcji (3 plusy - ocena bardzo dobra).

     i)Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania do lekcji i możliwości odpowiedzi lub kartkówki, chyba że jest to nieobecność, przynajmniej, trzydniowa usprawiedliwiona.

     j) Uczeń może zgłosić nie przygotowanie do lekcji z powodu uzasadnionej, ważnej przyczyny, ale decyzję o uwzględnieniu wniosku ucznia podejmuje nauczyciel. Powinien to zrobićna początku zajęć.

     k) Notorycznenie przynoszenie podręcznika, zeszytu, zeszytu ćwiczeń lub innych obowiązkowych materiałów może spowodować obniżenie oceny.

     3. Dokumentowanie procesu nauczania.

     v    Prace klasowe nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.

     v    Badanie wyników nauczania wraz z opracowaniem nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły.

     v    Oceny uzyskiwane przez uczniów wpisywane są do dziennika lekcyjnego w dniu wystawienia oceny bądź w szczególnych przypadkach w dniu następnym.

     v    Oceny z prac klasowych i badań wyników nauczania  wpisywane są do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym, natomiast pozostałe oceny -niebieskim lub czarnym.

     4. Procedura ustalania oceny półrocznej i końcowej.

     v    Podstawę ustalenia oceny półrocznej stanowią oceny cząstkowe, które grupowane są w dwie kategorie:

     I – prace klasowe

     II - odpowiedzi ustne, kartkówki, prace domowe, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, prezentacji, referatów itp.

     Nauczyciel ustala ocenę półroczną i końcową na podstawie ocen cząstkowych, jednak ważniejsza jest ocena z I kategorii. Ocenę na koniec roku ustala się biorąc pod uwagę ocenę za I półrocze i II, przy czym ocena za drugie półrocze jest bardziej decydująca.

     v    O zagrożeniu półroczną i roczną oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, ustalając indywidualny sposób poprawy. Wystawienie oceny odbywa się wówczas na podstawie spełnienia ustalonych indywidualnie z uczniem warunków, z pominięciem procedury podanej w PSO.

     v    Nie przewiduje się poprawiania oceny śródrocznej i rocznej wystawionej zgodnie z powyższymi ustaleniami.

     5. Uczniom, którzy biorą udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach ocena końcowa może być podwyższona o cały stopień.